In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Specialfall

HeartScore SwedenFöljande faktorer, delvis baserade på Göteborgsstudien, kan användas för uppskattning av risken:

  • Programmet måste användas med beaktande av läkarens kunskap och bedömning, särskild med hänsyn till lokala omständighter
  • Risken kan överskattas i länder med fallande CVD mortalitet, i likhet med andra modeller för riskvärdering
  • Risken förefaller vara lägre för kvinnor än för män oberoende av åldern. Detta är något missvisande då fler kvinnor dör i CVD än män. Tabellerna visar att kvinnornas risk har skjutits fram tio år jämförd med män.

Risken kan vara högre än i modellen vid.

  • Stillasittande eller obesa personer, särskild vid bukfetma
  • Personer med ärftlig belastning för förtida CVD
  • Vid social deprivering
  • Diabetiska kvinnor kan ha en fem gånger högre risk, diabetiska män tre gånger  högre än icke-diabetiker
  • Personer med låg HDL kolesterol eller höga triglyceridvärden
  • Symtomfria personermed tecken på prematur atheroscleros, såsom en patologisk ankel-wrist index, vid ultraljudsundersökning av karotider´na eller vid CT-scan.