In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Vanliga frågor

HeartScore Sweden1/ Vad är HeartScore®?
2/ Vad är SCORE-projektet?
3/ Vem kan använda HeartScore®?
4/ Jag skulle vilja använda HeartScore® men jag har inte Windows på datorn
5/ I vilka länder är HeartScore® tillämpligt?
6/ Vilken modell i HeartScore® ska jag välja?
7/ Jag har hört att nationella versioner av HeartScore® kommer att bli tillgängliga, stämmer det?
8/ Jag skulle vilja veta mer om det riskkoncept som används i HeartScore.
9/ Jag skulle vilja använda HeartScore® men jag är orolig att användningen av programmet kan komma i vägen för behandlingen av mina patienter.
10/ När uppdateras HeartScore®?
11/ Jag bor utanför Europa och skulle vilja använda HeartScore® med mina patienter. Vilken modell ska jag använda?
12/ Vilken typ av patienter skulle gynnas av användningen av HeartScore®?
13/ Jag har några idéer om hur HeartScore® kan bli ännu bättre, vem ska jag kontakta?
14/ Är det möjligt att använda HeartScore® för sekundär prevention av hjärt- och kärlsjukdomar?
15/ Jag skulle vilja använda HeartScore® med patienter som lider av diabetes; HeartScore® inkluderar dock inte diabetes som en oberoende riskfaktor. Hur kan jag behandla dessa patienter på bästa sätt?
16/ Jag överväger att använda HeartScore® men jag är bekymrad över att programmet inte innehåller kroppsmasseindex som en oberoende riskfaktor.
17/ Jag har märk att riskprognoserna i HeartScore® skiljer sig från de publicerade SCORE-riskdiagrammen.
18/ Patientöverväganden
19/ Hur får jag en pappersversion av de nya europeiska riktlinjerna för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar?
20/ Vilken är anledningen till att vissa europeiska länder omklassificerats som lågriskregioner?
21/ Mina frågor besvaras inte i avsnittet Vanliga frågor, vad kan jag göra?

1/ Vad är HeartScore®?

HeartScore® är ett webbaserat riskprognos- och hanteringsprogram som syftar till att hjälpa läkare att optimera individuell kardiovaskulär riskreducering. HeartScore® webbaserade program är baserat på internetteknik och använder riskfunktion och data från SCORE-projektet. HeartScore® webbaserade program uppskattar risken för dödsfall till följd av kardiovaskulär sjukdom baserat på ålder, kön, rökvanor, blodtryck och blodkolesterol eller totalkolesterol/HDL-kvot. Den visar den absoluta risken för hjärt- och kärlsjukdom i ett stapeldiagram med tillägg av modifierbara riskfaktorer till den totala risken i ett cirkeldiagram. Den förväntade effekten av intervention beräknas från stora randomiserade kliniska studier av hypertoni och hyperkolesterolemi. I slutet av konsultationen kan lakaren skriva ut individuella hälsoråd baserade på patientens faktiska riskprofil. För närvarande finns europeiska och nationella versioner tillgängliga (för hög risk och låg risk). Programmet är dock utformat så att det kan hantera anpassning till lokala förhållanden (nationella kalibrerade diagram och översättning) av National Cardiac Societies. De europeiska HeartScore®-versionerna finns för närvarande på engelska och omfattar två modeller:

"Europeisk låg risk" för Andorra, Österrike, Belgien, Cypern*, Danmark, Finland, Frankrike*, Tyskland*, Grekland*, Island, Irland, Israel, Italien, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna*, Norge, Portugal, San Marino, Slovenien, Spanien*, Sverige*, Schweiz och Storbritannien

"Europeisk hög risk" för Bosnien och Hercegovina*, Kroatien*, Tjeckien*, Estland*, Ungern, Litauen, Montenegro, Marocko, Polen*, Rumänien*, Serbien, Slovakien*, Tunisien och Turkiet*; och med mycket hög risk (HeartScore® kan underskatta risken i dessa): Albanien, Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Bulgarien, Egypten, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Makedonien, Nordmakedonien, Moldavien, Ryska federationen*, Syrien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan. Obs: *Nationella HeartScore® -versioner finns.

Den beräkningsmodell som används är baserad på SCORE-projektet (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.: ""Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project"" (Uppskattning av tioårig risk för dödlig hjärt- och kärlsjukdom i Europa: SCORE-projektet). European Heart Journal (2003) 24:987-1003) som omfattar fler än 200 000 personer. De nationella modellerna kommer att baseras på en kalibrering av denna funktion till nationell dödlighetsstatistik. Obs: Uppdaterade och omkalibrerade diagram finns nu för Belgien, Tyskland, Grekland, Nederländerna, Spanien, Sverige och Polen.

2/ Vad är SCORE-projektet?

European Society of Cardiology inledde utvecklingen av ett nytt riskskattningssystem (SCORE) med hjälp av data från tolv europeiska kohortstudier (N = 205 178) som täcker en bred geografisk spridning av länder med olika nivåer av kardiovaskulära risker. Dessa SCORE-data innehåller fler än 3 miljoner personår av observationer och 7 934 fatala kardiovaskulära händelser.

3/ Vem kan använda HeartScore®?

HeartScore® har utvecklats för användning i klinisk praxis och kan användas av läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med primär prevention av hjärt- och kärlsjukdom. HeartScore® kan också användas i forskningssyfte. HeartScore® är inte avsett att användas av personer utan klinisk bakgrund. Ett besked från HeartScore® om den absoluta eller relativa risken för hjärt- och kärlsjukdom hos en individ får aldrig stå ensamt och ska alltid kommuniceras av sjukvårdspersonal. Riskinformationen bör noga anpassas till den enskilda patienten. Syftet med HeartScore® webbaserade program är inte att påtvinga en stor grupp människor onödig riskkunskap om de inte är beredda att hantera de föreslagna förändringarna i livsstil. Tanken är att läkare och patient tillsammans bestämmer den riskminskning som kommer att ge bäst resultat, och anpassa den efter individen och den enskilda patientens förmåga att hantera dessa livsstilsförändringar. HeartScore® webbaserade program kan också användas i fall där det råder tvivel om huruvida en viss patient löper hög risk att utveckla kardiovaskulär sjukdom eller om patienten behöver en översikt över sin riskprofil och förslag på hur den kan ändras.

4/ Jag skulle vilja använda HeartScore® men jag har inte Windows på datorn

Användning av Windows som operativsystem krävs inte med HeartScore® webbaserade program. Trots att vi ständigt strävar efter att säkerställa bästa möjliga webbläsarupplevelse för våra besökare kan det dock hända att våra webbplatser inte visas i din webbläsare på det sätt vi skulle vilja, särskilt om du använder en äldre version av Internet Explorer.

Den här webbplatsen är optimerad för den senaste versionen av följande webbläsare:

  • Chrome (Mac, Windows, iOS och Android)
  • Safari (endast Mac och iOS, eftersom Windows-versionen snart upphör)
  • Firefox (Mac, Windows)
  • Internet Explorer
  • Opera (Mac, Windows).

Observera också att du fortfarande har möjlighet att använda SCORE riskdiagram i pappersform. Risktabellerna för SCORE ingår i de fjärde europeiska riktlinjerna för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar. Sammanfattningen av riktlinjerna har offentliggjorts i både European Heart Journal och European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

5/ I vilka länder är HeartScore® tillämpligt?

HeartScore® webbaserade program har skapats för användning av europeiska kliniker och läkare i de länder där ESC företräds av National Society of Cardiology.

6/ Vilken modell i HeartScore® ska jag välja?

För European HeartScore®-versionen måste du välja mellan tabellerna European Low Risk och High Risk. För de nationella versionerna väljer du egentligen inte modellen, eftersom du först måste välja det land där preventionsaktiviteterna äger rum, utom i de fall där det finns flera modeller att välja mellan i landet.

7/ Jag har hört att nationella versioner av HeartScore® kommer att bli tillgängliga, stämmer det?

HeartScore® webbaserade program finns för närvarande på engelska för den europeiska versionen, men även flera nationella versioner har lanserats. Kontakta National Cardiac Society för mer information om utvecklingen av HeartScore® i ditt land.

8/ Jag skulle vilja veta mer om det riskkoncept som används i HeartScore.

Den absoluta risken för hjärt- och kärlsjukdomar definieras som sannolikheten för en klinisk händelse (här: hjärt- och kärlsjukdom) som drabbar en person inom ett visst tidsintervall. Prognosen i år är inställd på tio år. Det absoluta riskdiagrammet för hjärt- och kärlsjukdom består av tre staplar: den vänstra stapeln är patientens risk vid undersökningsdatumet. Den visar patientens absoluta risk för att drabbas av kardiovaskulär sjukdom inom de närmaste tio åren (1). Mittenstapeln visar den relativa risken. Diagrammet kan användas för att visa yngre personer med låg total risk vars risk dock, jämfört med andra i deras åldersgrupp, kan vara många gånger högre än nödvändigt. Detta kan bidra till att motivera beslut om att undvika rökning, äta hälsosamt och motionera, samt flagga dem som kan bli kandidater för medicinering. Den högra stapeln visar risknivån om patienten uppnår behandlingsmålen. Det bör noteras att HeartScore® webbaserade program handlar om att förutsäga en händelse och representerar ett stort steg bort från befolkningsundersökningar (grupper) mot individer. Det är därför viktigt att klargöra för patienten att programmet anger sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa.

9/ Jag skulle vilja använda HeartScore® men jag är orolig att användningen av programmet kan komma i vägen för behandlingen av mina patienter.

HeartScore® webbaserade program har inte utvecklats för att ersätta läkarens kliniska bedömning, utan snarare för att stödja och komplettera den. Det webbaserade programmet HeartScore® påverkar inte hur du väljer att behandla dina patienter eller på vilken risknivå du påbörjar behandlingen. Det är naturligtvis fortfarande ditt val som läkare. Enligt de europeiska riktlinjerna för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar rekommenderas att behandling inleds om risken för dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar efter tio år överstiger 5 %. Hos yngre individer bör diagrammet över relativ risk användas. En enkel överskrivning i åldersrutan kan ändra patientens ålder. Om risken över en tioårsperiod överstiger 5 % ska behandling påbörjas.

10/ När uppdateras HeartScore®?

HeartScore® har erbjudits för nationellt godkännande till alla 50 medlemsföreningar inom ESC. De landsspecifika versionerna kommer att utvecklas i nära samarbete med National Societies of Cardiology. Kontakta National Cardiac Society för mer information om utvecklingen av HeartScore® för ditt land eller besök: www.heartscore.org

11/ Jag bor utanför Europa och skulle vilja använda HeartScore® med mina patienter. Vilken modell ska jag använda?

Riskbedömningarna i det webbaserade programmet baseras på SCORE-projektet vilket enbart innehåller uppgifter från Europa. Om du vill använda det webbaserade programmet i länder utanför ESC:s medlemsländer är det upp till dig och under ditt ansvar.

12/ Vilken typ av patienter skulle gynnas av användningen av HeartScore®?

HeartScore® är utvecklat för primär prevention av hjärt- och kärlsjukdomar och kan användas på alla manliga och kvinnliga patienter mellan 40 och 65 år som du behandlar på din klinik. HeartScore® webbaserade program kan användas i fall där det råder tvivel om huruvida en patient löper hög risk att utveckla en hjärt- och kärlsjukdom, eller om patienten behöver en översikt över sin riskprofil och förslag på hur den kan ändras.

13/ Jag har några idéer om hur HeartScore® kan bli ännu bättre, vem ska jag kontakta?

Om du har några förslag vill vi gärna att du kontaktar oss.

14/ Är det möjligt att använda HeartScore® för sekundär prevention av hjärt- och kärlsjukdomar?

HeartScore® är endast avsett för primär prevention. SCORE-modellen som används för riskpoängen innehåller endast data från personer utan etablerad sjukdom. Enligt definitionen i de europeiska riktlinjerna för förebyggande av kardiovaskulär sjukdom löper dock patienter med etablerad hjärt- och kärlsjukdom per definition hög total risk för ytterligare kardiovaskulära händelser.

15/ Jag skulle vilja använda HeartScore® med patienter som lider av diabetes; HeartScore® inkluderar dock inte diabetes som en oberoende riskfaktor. Hur kan jag behandla dessa patienter på bästa sätt?

I de europeiska riktlinjerna för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar rekommenderas inte riskbedömningar av patienter med diabetes. De har genom sin brist på glukoskontroll förklarats löpa hög risk och bör därför behandlas med maximal intensitet. HeartScore® använder data från SCORE-studien och i denna undersökning varierade definitionen av diabetes mellan de 12 center som tillhandahöll sina data. SCORE-gruppen strävar aktivt efter sätt att införliva diabetes i modellen men det kan ta tid innan det sker.

16/ Jag överväger att använda HeartScore® men jag är bekymrad över att programmet inte innehåller kroppsmasseindex som en oberoende riskfaktor.

Att lägga till BMI (body mass index) i modellen har testats flera gånger men BMI har visat sig vara en mycket svag riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Dessutom förbättrar inte BMI programmets förutsägbarhet.

17/ Jag har märk att riskprognoserna i HeartScore® skiljer sig från de publicerade SCORE-riskdiagrammen.

Om du jämför HeartScore® med de publicerade tabellerna i pappersform i de europeiska riktlinjerna för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar kommer du att märka vissa mindre skillnader. Det beror på att två olika statistiska modeller används. De publicerade diagrammen använder en Weibullfördelning med olika modeller beroende på kön. HeartScore® använder en Coxmodell med kön som en riskfaktor. Om du har några tvivel kring användningen av HeartScore® rekommenderar vi att du använder de publicerade tabellerna.

18/ Patientöverväganden

HeartScore® webbaserade program ändrar inte behovet av att jämföra en patients resurser med den faktiska riskbelastningen. Om patienten befinner sig i en situation som vid den tidpunkten utesluter större förändringar i livsstil, eller om patienten kännetecknas av flera icke-modifierbara riskfaktorer, bör programmet endast användas efter noggrant övervägande. För vissa patienter kan det här sättet att presentera en personlig prognos för framtiden verka överväldigande. Man bör ha i åtanke att den i själva verket "bara" är baserad på sannolikheter. Vi vet aldrig vem som faktiskt undviker att bli sjuk på grund av behandling.

19/ Hur får jag en pappersversion av de nya europeiska riktlinjerna för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar?

En sammanfattning och den fullständiga texten finns i PDF-format i avsnittet om riktlinjer på ESC:s webbplats.

20/ Vilken är anledningen till att vissa europeiska länder omklassificerats som lågriskregioner?

Det faktum att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat i många europeiska länder innebär att fler länder nu ligger i lågriskkategorin. Alla brytpunkter är godtyckliga och kan diskuteras, men i dessa riktlinjer baseras brytpunkterna på 2008 års siffror hjärt- och kärlsjukdomar plus diabetesdödlighet i åldersgruppen 45–74 år (220/100 000 för män och 160/100 000 för kvinnor). Det definierar 21 länder och markerar en punkt där det finns en märkbar klyfta före det 22:a landet (Tjeckien). Denna förteckning grundar sig på de europeiska länder som är medlemmar i ESC. Flera europeiska länder är dock inte medlemmar i ESC eftersom de inte har en nationell kardiovaskulär förening eller på grund av sin storlek. Dessutom ansåg forumet att det vore på sin plats att även titta på de Medelhavsländer som är medlemmar i ESC men inte nödvändigtvis "europeiska" enligt WHO:s terminologi.

Länder med mycket hög risk: Vissa europeiska länder har en risknivå som är mer än dubbelt så hög som den dödlighetsnivå för hjärt- och kärlsjukdomar på 220/100 000 hos män som används för att definiera lågriskländer. Förhållandet män:kvinnor är lägre än i lågriskländerna, vilket tyder på ett stort problem för kvinnor. Även högrisktabellerna kan underskatta riskerna i dessa länder. Länder med en dödlighetsrisk för hjärt- och kärlsjukdomar på över 500/100 000 för män och över 250/100 000 för kvinnor anges i figur 3. Alla övriga länder är högriskländer.

21/ Mina frågor besvaras inte i avsnittet Vanliga frågor, vad kan jag göra?

Om du har frågor om HeartScore®-programmet som inte besvaras i avsnittet Vanliga frågor kan du kontakta oss.