In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Vanliga frågor

HeartScore Sweden  1. Vad är HeartScore®?
  2. Vad är SCORE-projektet?
  3. Vem kan använda HeartScore®?
  4. Jag skulle vilja använda HeartScore® men jag har inte Windows på min dator
  5. I vilka länder kan HeartScore® tillämpas?
  6. Vilken modell i HeartScore® bör jag använda?
  7. Jag har hört att nationella versioner av HeartScore® kommer att finnas att tillgå. Är detta korrekt?
  8. Jag skulle vilja veta mer om det riskkonceptet som används i HeartScore.
  9. Jag skulle vilja använda HeartScore® men jag är rädd att det kan komma att inkräkta på behandlingen av mina patienter.
  10. När kommer HeartScore® att uppdateras?
  11. Jag bor utanför Europa och skulle vilja använda HeartScore® på mina patienter. Vilken modell bör jag använda?
  12. Vilka typer av patienter skulle ha nytta av att HeartScore® används?
  13. Jag skulle vilja använda HeartScore® på datorer som inte har tillgång till Internet. Skulle jag kunna få en cd-romskiva med programmet?
  14. Jag har en del idéer om hur HeartScore® skulle kunna förbättras. Vem skall jag kontakta?
  15. Är det möjligt att använda HeartScore® för sekundär prevention av kardiovaskulär sjukdom?
  16. Jag skulle vilja använda HeartScore® på patienter som lider av diabetes. HeartScore® tar emellertid inte med diabetes som en oberoende riskfaktor. Hur hjälper jag dessa patienter?
  17. Jag överväger att använda HeartScore® men jag är tveksam med tanke på att programmet inte innehåller kroppsmassaindex som en oberoende riskfaktor.
  18. Jag noterade att prediktionerna av risken i HeartScore® skiljer sig från de publicerade SCORE-diagrammen.
  19. Patientbeaktanden
  20. Hur kan jag få en pappersversion av de nya europeiska riktlinjerna för prevention av kardiovaskulär sjukdom?

Om jag inte fått svar på mina frågor här, vad gör jag då?

 

 

1- Vad är HeartScore®?

HeartScore® är ett webbaserat program för riskbedömning och för behandling med syfte att stödja kliniker när det gäller att optimera den individuella kardiovaskulära riskreduktionen. Det webbaserade programmet HeartScore® är baserat på Internetteknik och använder Score-projektets riskfunktion och data.

HeartScore® skattar risken för att dö i kardiovaskulär sjukdom, baserad på ålder, kön, rökvanor, blodtryck och blodkolesterol eller kvoten totalkolesterol/HDL. Den visar den totala risken i ett stapeldiagram och fördelningen av de förändringsbara riskfaktorerna i ett cirkeldiagram. Den förväntade interventionseffekten beräknas utifrån stora randomiserade kliniska studier av hypertoni och hyperkolesterolemi. Vid slutet av ett besök kan läkaren skriva ut hälsoråd till patienten baserat på dennes riskprofil. För närvarande finns europeiska och nationelle versioner att tillgå men programmet är skapat för att kunna anpassas till lokala förhållanden (kalibrering samt översättning genom Nationella Kardiologiska Föreningar)

Den europeiska versionen av HeartScore® finns för närvarande på engelska och omfattar två modeller: ”European Low Risk” för Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Spanien, Schweiz och Portugal och ”European High Risk” i övriga länder i Europa. Den beräkningsmodellen som används är baserad på SCORE-projektet (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.:”Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project”. European Heart Journal (2003) 24:987-1003), vilket omfattar mer än 200 000 individer. De nationella modellerna kommer att vara baserade på en kalibrering av denna funktion efter den nationella mortalitetsstatistiken.
Observera att uppdaterade och rekalibrerade versioner finns nu för Belgien, Grekland, Nederländarna, Spanien, Sverige och Tyskland

2- Vad är SCORE-projektet?

European Society of Cardiology tog initiativet till utvecklingen av ett nytt riskskattningssystem (SCORE) med hjälp av data från 12 europeiska kohortstudier (N=205,178), vilka hade en stor geografisk bredd på olika kardiovaskulära risknivåer. SCORE-data innehåller mer än 3 miljoner observerade personår och 7 934 fatala kardiovaskulära händelser.

3- Vem kan använda HeartScore®?

HeartScore® har utvecklats för att användas i klinisk praxis av såväl läkare som sjuksköterskor och annan personal för primär prevention av kardiovaskulär sjukdom. HeartScore® kan också användas förforskningsändamål. HeartScore® är inte avsett att användas av människor utan någon klinisk bakgrund. Den information som HeartScore® ger beträffande den absoluta och relative risken för en patient får inte vara den enda information som patienten får och bör alltid meddelas av sjukvårdspersonalen.
Riskinformationen skall anpassas efter de enskilda patienternas resurser. Avsikten bakom HeartScore® är inte att tvinga onödig riskinformation på en stor grupp människor om de inte är beredda att genomföra de föreslagna livsstilsförändringarna. Tanken är att läkaren och patienten tillsammans avgör vilken riskreduktion som ger de bästa resultaten. Den anpassas sedan efter den enskilda patienten och hans eller hennes förmåga att hantera dessa livsstilsförändringar. HeartScore® kan också användas om det råder tveksamhet om huruvida en viss patient löper stor risk att utveckla kardiovaskulär sjukdom eller om patienten behöver en översikt över sin riskprofil samt förslag på hur den kan förändras.

4- Jag skulle vilja använda HeartScore® men jag har inte Windows på min dator Det webbaserade programmet HeartScore® kräver inte att operativsystemet Windows används.

Observera emellertid att HeartScore® optimerats för Internet Explorer 6.0 som webbläsare i operativsystemet Windows XP.
Om du inte kan använda HeartScore® från en annan webbläsare och/eller operativsystem skall du kontakta oss. Observera också att du fortfarande kan använda SCORE-diagrammen på papper. SCORE-diagrammen utgör en del av de 4e europeiska riktlinjerna för prevention av kardiovaskulär sjukdom. En sammanfattning av riktlinjerna har publicerats både i European Heart Journal och i European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

5- I vilka länder kan HeartScore® tillämpas?

HeartScore® är ämnat att användas av europeiska kliniker och läkare i de länder där ESC representeras av en nationell kardiologförening.

6- Vilken modell i HeartScore® bör jag använda?

När det gäller den europeiska versionen av HeartScore® skall du välja mellan diagrammen European Low Risk och European High Risk.
När du anger i vilket land du arbetar kommer du automatiskt att få versionen för ditt land, under förutsättning att inte flera modeller finns tillgängliga för det specifika landet.

7- Jag har hört att nationella versioner av HeartScore® kommer att finnas att tillgå. Är detta korrekt?

Det web baserade HeartScore programmet finns på Engelska men ett antal nationella versioner har tillkommit. Kontakta gärna din nationella kardiologförening om du vill veta mer om utvecklingen av HeartScore i ditt land.

8- Jag skulle vilja veta mer om det riskkonceptet som används i HeartScore.

I HeartScore® definieras den absoluta risken som sannolikheten för att en person skall drabbas av en klinisk händelse (kardiovaskulär död) inom en given tidsram. Den grafiska displayen för absolut risk består utav tre staplar: 

 • Den vänstra stapeln visar patientens risk vid undersökningens tidpunkt och ger den absoluta risken för död i hjärtkärlsjukdom inom de närmaste tio åren.
 • Stapeln i mitten visar den relativa risken. Detta kan användas för yngre personer med låg total risk för att visa att deras risk i förhållande till andra i deras ålder ändå kan vara avsevärd förhöjd. Detta kan öka motiveringen att sluta röka, äta hälsosamt och motionera regelbundet och även identifiera de som framöver kan behöva behandling med läkemedel
 • Den högra stapeln visar risken om patienten lyckas uppnå behandlingsmålen.

Det bör noteras att HeartScore® handlar om att förutsäga en händelse och innebär ett stort steg bort från befolkningsenkäter (grupper) mot individer. Därför är det viktigt att klargöra för patienten att programmet visar på sannolikheten för att något skall hända.

9 - Jag skulle vilja använda HeartScore® men jag är rädd att det kan komma att inkräkta på behandlingen av mina patienter.

Syftet med HeartScore® är inte att ersätta läkarens kliniska bedömning utan snarare att vara ett stöd och ett komplement. HeartScore® inkräktar inte på din behandling av dina patienter eller på vilken risknivå du inleder en behandling. Detta är naturligtvis fortfarande ditt val som läkare. Enligt de europeiska riktlinjerna för prevention av kardiovaskulär sjukdom rekommenderas att behandling skall påbörjas om 10-årsrisken för kardiovaskulär död överstiger 5 %. Hos yngre individer bör den relative risken användas i första hand.

10 - När kommer HeartScore® att uppdateras?

Samtliga 50 medlemsföreningar i ESC har erbjudits att på nationell basis ansluta sig till HeartScore®. De landsspecifika versionerna kommer att utvecklas i nära samarbete med nationella kardiologföreningar. Kontakta din nationella kardiologförening för mer information om utvecklingen av HeartScore® eller besök: http://www.heartscore.org/default.htm 

11- Jag bor utanför Europa och skulle vilja använda HeartScore® på mina patienter. Vilken modell bör jag använda?

Riskskattningarna i det webbaserade programmet bygger på SCORE-projektet, vilket enbart omfattar data från Europa. Om du vill använda det webbaserade programmet i länder utanför ESC:s medlemsländer, sker det efter eget gottfinnande och på egen risk.

12- Vilka typer av patienter skulle ha nytta av att HeartScore® används?

HeartScore® har utvecklats för primär prevention av kardiovaskulär sjukdom och kan användas på alla manliga och kvinnliga patienter mellan 40 och 65 år på din mottagning. HeartScore® kan också användas om det råder tveksamhet om huruvida en patient löper stor risk att utveckla kardiovaskulär sjukdom eller om patienten behöver en översikt över sin riskprofil samt förslag på hur den kan förändras.

13- Jag skulle vilja använda HeartScore® på datorer som inte har tillgång till Internet. Skulle jag kunna få en cd-romskiva med programmet?

En fristående version av HeartScore® kan laddas ner från http://www.heartscore.org/default.htm

14- Jag har en del idéer om hur HeartScore® skulle kunna förbättras. Vem skall jag kontakta?

Har du något förslag för HeartScore, kontakta oss här.

15- Är det möjligt att använda HeartScore® för sekundär prevention av kardiovaskulär sjukdom?

HeartScore® är enbart ämnat för primär prevention. Den SCORE-modellen som används för riskpoängen innehåller endast data från människor utan fastställd sjukdom. Men som anges i de europeiska riktlinjerna för prevention av kardiovaskulär sjukdom löper patienter med fastställd kardiovaskulär sjukdom per definition en hög total risk för ännu en kardiovaskulär händelse.

16- Jag skulle vilja använda HeartScore® på patienter som lider av diabetes. HeartScore® tar emellertid inte med diabetes som en oberoende riskfaktor. Hur hjälper jag dessa patienter?

I de europeiska riktlinjerna för prevention av kardiovaskulär sjukdom rekommenderas inte att skatta risken hos patienter med diabetes. På grund av bristande glukoskontroll har de själva förklarat sig vara högriskpatienter och bör därför få maximal behandling. HeartScore® använder data från SCORE-studien och i denna studie varierade definitionen av diabetes bland de 12 center som lämnade sina data. SCORE-gruppen försöker aktivt finna vägar att inkorporera diabetes i modellen men det kommer att ta viss tid innan detta är genomfört.

17- Jag överväger att använda HeartScore® men jag är tveksam med tanke på att programmet inte innehåller kroppsmassaindex som en oberoende riskfaktor.

Kroppsmasseindex (body mass index, BMI) har testats flera gånger i modellen men BMI har visats vara en mycket svag riskfaktor när det gäller kardiovaskulär sjukdom. Att ta med BMI förbättrar inte heller programmets prediktiva förmåga.

18- Jag noterade att prediktionerna av risken i HeartScore® skiljer sig från de publicerade SCORE-diagrammen.

Om du jämför HeartScore® med de publicerade pappersdiagrammen av de europeiska riktlinjerna för prevention av kardiovaskulär sjukdom kommer du att se smärre skillnader. Det beror på att två olika statistiska modeller har använts. De publicerade diagrammen använder en Weibul-modell med specifika modeller för varje kön. HeartScore® använder en Cox-modell med kön som en riskfaktor. Om du ställer dig tveksam till att använda HeartScore® rekommenderas du att använda de publicerade pappersdiagrammen.

19- Patientbeaktanden

HeartScore® ändrar inte på behovet av att jämföra en patients resurser med den faktiska riskbelastningen. Om patienten befinner sig i en situation som just då utesluter större livsstilsförändringar eller om patienten uppvisar flera icke-förändringsbara riskfaktorer, bör programmet endast användas efter noggrant övervägande.
Vissa patienter kan känna obehag inför det här sättet att presentera en personlig, framtida prognos. Det får inte glömmas bort att den i själva verket ”endast” är baserad på sannolikheter. Vi vet aldrig vem som faktiskt undgår sjukdom tack vare behandling.

20- Hur kan jag få en pappersversion av de nya europeiska riktlinjerna för prevention av kardiovaskulär sjukdom?

Sammanfattningen och hela texten finns i PDF-format på ESC:s hemsida under avsnittet om riktlinjer.

21- Om jag inte fått svar på mina frågor här, vad gör jag då?

Ta gärna kontakt med oss här om du har frågor om HeartScore programmet som inte har besvarats under rubriken ”Vanliga frågor”.