In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Kvalifikatori

HeartScore Bosnia & Herzegovina (Serbian)Procena rizika korišćenjem postupka SCORE: Kvalifikatori

  • Grafikone treba koristiti u svijetlu znanja i rasuđivanja ljekara, posebno u pogledu lokalnih uslova.
  • Kao i kod svih sistema procjene rizika, rizik će biti precijenjen u zemljama sa opadajućom stopom mortaliteta od KVB i potcijenjen ukoliko ta stopa raste.
  • U bilo kojoj starosnoj grupi, čini se da je rizik manji kod žena nego kod muškaraca. To može navesti na pogrešne zaključke jer, na kraju, više žena nego muškaraca umre od KVB. Detaljnim pregledom grafikona uočava se da je njihov rizik samo odložen za 10 godina.

Rizik može biti veći nego što je navedeno u grafikonu u slučaju:

  • Niskog društvenoekonomskog statusa, socijalne izolacije ili nedostatka socijalne podrške
  • Gojaznih pacijenata, naročito u slučaju centralne gojaznosti
  • Porodične istorije preuranjenih kardiovaskularnih bolesti
  • Pacijenata sa niskim HDL holesterolom ili visokim trigliceridima
  • Pacijenata kod kojih postoje indikacije o pretkliničkoj aterosklerozi (smanjeni pedobrahijalni indeks, indikacije na snimcima kao što su CT koronarni kalcijumski skor ili snimanje karotidnih arterija)