In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Često postaljana pitanja

HeartScore Bosnia & Herzegovina (Serbian)1/ Šta je HeartScore ®?
2/ Šta je SCORE projekat?
3/ Ko može da koristi HeartScore®?
4/Želio bih da koristim HeartScore ®, ali nemam Windows na računaru
5/Na koje zemlje se HeartScore® odnosi?
6/ Koji model u programu HeartScore® da izaberem?
7/ Čuo/čula sam da će biti dostupne nacionalne verzije programa HeartScore®. Da li je to tačno?
8/ Volio/voljela bih da znam više o koncepciji rizika primenjenoj u programu HeartScore.
9/ Želio/željela bih da koristim program HeartScore®, ali se brinem da bi upotreba ovog programa mogla uticati na način na koji liječim svoje pacijente.
10/ Kada će HeartScore® biti ažuriran?
11/ Živim van Evrope i volio/voljela bih da koristim HeartScore® u radu sa svojim pacijentima. Koji model da koristim?
12/ Koji bi tipovi pacijenata imali koristi od upotrebe programa HeartScore®?
13/ Imam neke ideje za unapređenje programa HeartScore®. Kome da se obratim?
14/ Da li je moguće koristiti HeartScore® za sekundarnu prevenciju KVB?
15/ Želio/željela bih da koristim program HeartScore® za pacijente koji boluju od dijabetesa; međutim, HeartScore® ne uključuje dijabetes kao nezavisan faktor rizika. Kako da uključim te pacijente?
16/ Razmišljam o upotrebi programa HeartScore®, ali me brine činjenica da program ne uključuje indeks tjelesne mase kao nezavisan faktor rizika.
17/ Primjetio/primjetila sam da se predviđanja rizika u HeartScore® razlikuju od onih na objavljenim SCORE grafikonima rizika.
18/ Razmatranje Pojedinačnih Pacijenata
19/ Kako mogu da dobijem odštampanu verziju novih Evropskih Smjernica za Sprečavanje KVB?
20/ Koje je obrazloženje za prekategorizaciju nekih evropskih zemalja u regione niskog rizika?
21/ Odjeljak sa FAQ ne odgovara na moja pitanja. Šta da radim?

1/ Šta je HeartScore ®?
HeartScore® je internet program za predviđanje i upravljanje rizikom, namenjen da pruži podršku kliničarima u optimizaciji individualnog smanjenja kardiovaskularnog rizika. HeartScore® veb program je zasnovan na internet tehnologiji i koristi funkciju rizika i podatke iz SCORE projekta. HeartScore® veb program procenjuje rizik od kardiovaskularne smrti, na osnovu starosti, pola, navika pušenja, krvnog pritiska i holesterola ili odnosa ukupnog holesterola/HDL. On prikazuje apsolutni rizik od KVB u pravougaonom grafikonu i doprinos faktora rizika koji se mogu modifikovati u ukupnom riziku u kružnom grafikonu. Očekivani efekat intervencije izračunava se iz velikih randomizovanih kliničkih ispitivanja hipertenzije i hiperholesterolemije. Na kraju konsultacije, kliničar može da odštampa zdravstvene savete za pojedinca na osnovu njegovog stvarnog profila rizika. Trenutno su dostupne Evropske (Visoke i Niske) i nacionalne verzije. Međutim, program je osmišljen tako da Nacionalna Kardiološka Udruženja mogu da ga prilagode lokalnim uslovima (nacionalni kalibrisani grafikoni i prevodi). Verzije European HeartScore ® trenutno su dostupne na engleskom jeziku i uključuju dva modela:

„Evropski Niskorizični“ za Andoru, Austriju, Belgiju, Kipar*, Dansku, Finsku, Francusku*, Nemačku*, Grčku*, Island, Irsku, Izrael, Italiju, Luksemburg, Maltu, Monako, Holandiju*, Norvešku, Portugal, San Marino, Sloveniju, Španiju*, Švedsku*, Švajcarsku i Ujedinjeno Kraljevstvo
„Evropski Visokorizični“ za Bosnu i Hercegovinu*, Hrvatsku*, Češku Republiku*, Estoniju*, Mađarsku, Litvaniju, Crnu Goru, Maroko, Poljsku*, Rumuniju*, Srbiju, Slovačku*, Tunis i Tursku*; a kod veoma visokog rizika (HeartScore® može potceniti rizik u sledećim zemljama): Albanija, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Bugarska, Egipat, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Letonija, BJR Makedonija, Moldavija, Ruska Federacija, Sirijska Arapska Republika, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan.

Napomena: *dostupne su Nacionalne HeartScore® verzije.
Korišćeni model izračuna zasnovan je na projektu SCORE (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.:„Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project“. European Heart Journal (2003) 24:987-1003) koji je obuhvatio više od 200.000 pojedinaca. Nacionalni modeli će biti zasnovani na kalibraciji te funkcije prema nacionalnoj statistici mortaliteta. Napomena: Ažurirani, rekalibrisani grafikoni sada su dostupni za Belgiju, Nemačku, Grčku, Holandiju, Španiju, Švedsku i Poljsku."

2/ Šta je SCORE projekat?
Evropsko Društvo Kardiologa pokrenulo je razvoj novog sistema procjene rizika (SCORE) koristeći podatke iz 12 evropskih kohortnih studija (N= 205.178) koje pokrivaju zemlje na širokom geografskom prostoru i na različitim nivoima kardiovaskularnih rizika. Projekat SCORE sadrži podatke za više od 3 miliona osoba posmatrano na godišnjem nivou i 7.934 fatalna kardiovaskularna događaja.

3/ Ko može da koristi HeartScore®?
HeartScore® je razvijen za upotrebu u kliničkoj praksi i mogu ga koristiti kliničari, kao i medicinske sestre i bilo koji drugi zdravstveni radnici uključeni u primarnu prevenciju KVB. HeartScore® se takođe može koristiti u svrhe istraživanja. HeartScore® nije namjenjen za upotrebu od strane ljudi bez kliničkih znanja. Poruka koju prenosi HeartScore ® u vezi sa apsolutnim i relativnim rizikom pojedinca od KVB nikada ne smije biti samostalna i trebalo bi obavezno da je saopšte zdravstveni radnici. Informacije o riziku treba pažljivo prilagoditi resursima svakog pojedinačnog pacijenta. Namjera iza veb programa HeartScore® nije nametanje nepotrebnog znanja o riziku velikoj grupi ljudi ako oni nisu spremni da se nose sa predloženim promjenama u načinu života. Ideja je da ljekar i pacijent zajedno odrede smanjenje rizika koje će dati najbolje rezultate i koje će biti prilagođeno pojedinačnom pacijentu i njegovoj sposobnosti da se hvata u koštac sa tim promjenama u načinu života. HeartScore® veb program se takođe može koristiti u slučajevima kada postoji sumnja da neki pacijent ima visok rizik od razvoja kardiovaskularne bolesti ili ako pacijent zahtjeva pregled svog profila rizika i predloge o tome kako taj rizik može da se promjeni.

4/ Želio bih da koristim HeartScore ®, ali nemam Windows na računaru
Korišćenje Operativnog Sistema Windows nije neophodno za veb program HeartScore®. Međutim, uprkos stalnom nastojanju da posjetiocima našeg veb sajta obezbjedimo vrhunski doživljaj pregleda, moguće je da se naši veb sajtovi ne prikazuju onako kako bismo željeli u vašem internet pretraživaču, posebno ako koristite neku stariju verziju pretraživača Internet Explorer.
Ovaj veb sajt je optimizovan za najnovije verzije sledećih pretraživača:

  • Chrome (Mac, Windows, iOS i Android)
  • Safari (samo Mac i iOS, pošto se Windows verzija napušta)
  • Firefox (Mac, Windows)
  • Internet Explorer
  • Opera (Mac, Windows).

Takođe imajte u vidu da još uvek imate mogućnost da koristite SCORE grafikone rizika na papiru. SCORE grafikoni rizika deo su 4. Evropskih Smjernica za Prevenciju KVB. Sažetak smjernica objavljen je i u časopisima European Heart Journal i European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

5/ Na koje zemlje se HeartScore® odnosi?
HeartScore® veb program je napravljen za upotrebu od strane evropskih kliničara i ljekara u zemljama u kojima ESC ima predstavnika u formi Nacionalnog Kardiološkog Društva.

6/ Koji model u programu HeartScore® da izaberem?
U verziji European HeartScore®, morate da izaberete između Evropskog Niskorizičnog i Visokorizičnog grafikona. Kod nacionalnih verzija, pošto prvo morate da izaberete zemlju u kojoj obavljate preventivnu aktivnost, zapravo ne birate model, osim ako su za tu zemlju dostupni mnogi modeli.

7/ Čuo/čula sam da će biti dostupne nacionalne verzije programa HeartScore®. Da li je to tačno?
Veb program HeartScore® trenutno je dostupan na engleskom jeziku za evropsku verziju, a izdato je i nekoliko Nacionalnih Verzija. Obratite se svom Nacionalnom Kardiološkom Društvu da biste saznali više o razvoju programa HeartScore® u svojoj zemlji.

8/ Volio/voljela bih da znam više o koncepciji rizika primenjenoj u programu HeartScore.
Apsolutni rizik od KVB definisan je kao vjerovatnoća da se neki klinički događaj (ovde: smrt usled KVB) dogodi osobi u datom vremenskom periodu. Vremenski period na koji se odnosi predviđanje podešen je na 10 godina. Grafikon apsolutnog rizika od KVB sastoji se od tri trake: lijeva traka je rizik pacijenta na dan pregleda. Ona pokazuje apsolutni rizik pacijenta od događaja u vezi sa KVB u narednih deset godina (1). Srednja traka pokazuje relativni rizik. Ovaj grafikon se može koristiti da se mlađim osobama sa malim ukupnim rizikom pokaže da, u odnosu na druge u njihovoj starosnoj grupi, njihov rizik može biti mnogo puta veći nego što je potrebno. To može da pomogne kao motivacija za donošenje odluka o izbjegavanju pušenja, zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti, a može i da označi one pacijente koji mogu da postanu kandidati za lijekove. Desna traka pokazuje rizik u slučaju da pacijent postigne ciljeve liječenja. Treba napomenuti da je veb program HeartScore® zasnovan na predviđanju događaja i predstavlja veliki iskorak u odnosu na primjenu populacionih (grupnih) anketa na pojedince. Stoga je važno da pacijentu bude jasno da program ukazuje na vjerovatnoću da će se nešto desiti.

9/ Želio/željela bih da koristim program HeartScore®, ali se brinem da bi upotreba ovog programa mogla uticati na način na koji liječim svoje pacijente.
Veb program HeartScore® nije razvijen da zameni kliničku procjenu ljekara, već da je podrži i dopuni. Veb program HeartScore® ne utiče na to kako treba da liječite pacijente ili na nivo rizika pri kojem započinjete liječenje. To je, naravno, i dalje vaš izbor, kao ljekara. Prema Evropskim smjernicama za prevenciju KVB, preporučuje se da se liječenje započne ako 10-godišnji rizik od smrti usled kardiovaskularnih bolesti premaši 5%. Kod mlađih osoba treba koristiti dijagram relativnog rizika. Starost pacijenta se jednostavno može izmijeniti unošenjem nove vrednosti u polje za godine starosti. Ukoliko 10-godišnji rizik prelazi 5%, treba započeti liječenje.

10/ Kada će HeartScore® biti ažuriran?
Svih 50 društava članica ESC dobilo je HeartScore® na odobrenje. Verzije specifične za pojedinačne države biće razvijene u bliskoj saradnji sa Nacionalnim Kardiološkim Društvima. Obratite se Nacionalnom Kardiološkom Društvu u svojoj zemlji za više informacija o razvoju programa HeartScore® za Vašu zemlju ili posjetite: www.heartscore.org

11/ Živim van Evrope i volio/voljela bih da koristim HeartScore® u radu sa svojim pacijentima. Koji model da koristim?
Procene rizika u veb programu zasnovane su na SCORE projektu koji obuhvata isključivo podatke iz Evrope. Ako želite da koristite veb program u zemljama izvan zemalja članica ESC, to je ostavljeno vašoj diskrecionoj odluci i vi snosite isključivu odgovornost za takvu odluku.

12/ Koji bi tipovi pacijenata imali koristi od upotrebe programa HeartScore®?
HeartScore® je razvijen za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti i može se koristiti kod svih pacijenata muškog i ženskog pola između 40 i 65 godina starosti, koji su pacijenti u vašoj klinici. Veb program HeartScore® može da se koristi u slučajevima kada postoji sumnja da neki pacijent ima visok rizik od razvoja kardiovaskularne bolesti ili ukoliko sam pacijent zahtjeva pregled svog profila rizika i predloge o tome kako taj rizik može da se promeni.

13/ Imam neke ideje za unapređenje programa HeartScore®. Kome da se obratim?
Obratite nam se ukoliko imate bilo kakav prijedlog

14/ Da li je moguće koristiti HeartScore® za sekundarnu prevenciju KVB?
Program HeartScore® posvećen je isključivo primarnoj prevenciji. SCORE model koji se koristi za ocjenu rizika sadrži samo podatke ljudi bez već razvijene bolesti. Međutim, kako je definisano u Evropskim smjernicama za prevenciju KVB, pacijenti sa razvijenom KVB po definiciji su pod visokim ukupnim rizikom od daljih kardiovaskularnih događaja.

15/ Želio/željela bih da koristim program HeartScore® za pacijente koji boluju od dijabetesa; međutim, HeartScore® ne uključuje dijabetes kao nezavisan faktor rizika. Kako da uključim te pacijente?
U Evropskim Smjernicama za Prevenciju KVB, ne preporučuje se procjena rizika kod pacijenata sa dijabetesom. Zbog izostanka kontrole glikemije, oni se automatski smatraju pacijentima pod visokim rizikom i stoga ih treba liječiti maksimalnim intenzitetom. HeartScore® koristi podatke iz SCORE studije, a u toj studiji definicija dijabetesa bila je različita u 12 centara koji su dostavili podatke. SCORE grupa aktivno traga za načinima da uključi dijabetes u ovaj model, ali će biti potrebno neko vreme da u tome i uspije.

16/ Razmišljam o upotrebi programa HeartScore®, ali me brine činjenica da program ne uključuje indeks tjelesne mase kao nezavisan faktor rizika.
Dodavanje indeksa tjelesne mase (BMI) u model testirano je nekoliko puta i BMI se pokazao kao veoma slab faktor rizika za KVB. Uz to, uvođenje BMI ne poboljšava prediktivne sposobnosti programa.

17/ Primjetio/primjetila sam da se predviđanja rizika u HeartScore® razlikuju od onih na objavljenim SCORE grafikonima rizika.
Ako uporedite HeartScore® sa objavljenim papirnim grafikonima Evropskih Smjernica za Prevenciju KVB, primjetićete neke male razlike. To je posljedica primjene dva različita statistička modela. Objavljeni grafikoni koriste Weibul model sa specifičnim modelima za svaki pol. HeartScore® koristi Cox model, gdje je pol faktor rizika. Ako imate bilo kakve dileme u vezi sa primjenom programa HeartScore®, preporučuje se da koristite objavljene papirne grafikone.

18/ Razmatranje Pojedinačnih Pacijenata
Veb program HeartScore® nije zamjena za potrebu razmatranja resursa pacijenta u odnosu na stvarno opterećenje rizikom. Ukoliko je pacijent u situaciji koja u datom trenutku isključuje velike promjene u načinu života ili ako pacijent ima nekoliko nepromjenljivih faktora rizika, program treba koristiti samo nakon pažljivog razmatranja. Kod nekih pacijenata, ovakav način predstavljanja lične prognoze za budućnost može da predstavlja pretjerano opterećenje. Treba zapamtiti da je ovaj model zasnovan „samo“na vjerovatnoći. Nikada ne možemo da znamo ko se zapravo neće razboljeti zbog liječenja.

19/ Kako mogu da dobijem odštampanu verziju novih Evropskih Smjernica za Sprečavanje KVB?
Sažetak i cio tekst dostupni su u PDF formatu u odeljku sa smjernicama na internet stranici ESC.

20/ Koje je obrazloženje za prekategorizaciju nekih evropskih zemalja u regione niskog rizika?
Činjenica da je mortalitet usled KVB opao u mnogim evropskim zemljama znači da više zemalja sada spada u kategoriju niskog rizika. Iako je svako povlačenje graničnih vrednosti proizvoljno i otvoreno za raspravu, u ovim smjernicama granične vrijednosti se zasnivaju na mortalitetu od KVB uz dodatak dijabetesa iz 2008. godine, za starosne grupe od 45 do 74 godine (220/100.000 kod muškaraca i 160/100.000 kod žena). Time se definiše 21 zemlja i označava tačka u kojoj postoji značajan razmak pre naredne, 22. zemlje (Češka Republika). Ovaj spisak je zasnovan na evropskim zemljama koje su članice ESC. Međutim, nekoliko evropskih zemalja nisu članice ESC zato što nemaju nacionalno kardiološko društvo ili zbog svoje veličine. Uz to, JTF ("Joint Task Force") je smatrao da bi bilo razumno razmotriti mediteranske zemlje koje su članice ESC iako nisu striktno „evropske“ prema terminologiji SZO. Zemlje veoma visokog rizika: Neke evropske zemlje imaju nivo rizika mortaliteta od KVB koji je više nego dvostruko veći od 220/100.000 muškaraca, što je korišćeno za definisanje zemalja niskog rizika. Odnos muškaraca prema ženama manji je nego u zemljama niskog rizika, što ukazuje da postoji veliki problem kod žena. Čak i grafikoni za visokorizične zemlje mogu da potcjene rizik u tim zemljama. Zemlje sa rizikom od mortaliteta usled KVB od >500/100.000 za muškarce i >250/100.000 za žene navedene su na Slici 3. Sve preostale zemlje su zemlje visokog rizika.

21/ Odjeljak sa FAQ ne odgovara na moja pitanja. Šta da radim?
Obratite nam se ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa programom HeartScore® koje nije obrađeno u delu sa FAQ.