In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Spresnenia

HeartScore SlovakiaOdhad rizika pomocou SCORE: spresnenia

  • Tabuľky je potrebné používať vo svetle poznatkov a úsudku lekára, najmä so zreteľom na miestne podmienky.
  • Rovnako ako pri všetkých systémoch na odhad rizika, riziko bude nadhodnotené v krajinách s klesajúcou mortalitou na KVO a podhodnotené, ak mortalita na KVO stúpa.
  • Pri ľubovoľnom veku sa riziko ukazuje nižšie u žien než u mužov. Je to však zavádzajúce, pretože na KVO v konečnom dôsledku zomrie viac žien než mužov. Ak si tabuľky podrobnejšie prezriete, zistíte, že riziko žien sa len oneskoruje o 10 rokov.

Riziko môže byť vyššie, než ukazujú diagramy, v týchto prípadoch:

  • Osoby so sedavým spôsobom života alebo obézne, a to najmä s centrálnou obezitou

  • Osoby so silnou rodinnou anamnézou predčasného KVO
  • Sociálne deprivované osoby
  • Osoby s diabetom – v porovnaní s nediabetikmi môže byť riziko 5-násobne vyššie u žien s diabetom a 3-krát vyššie u mužov s diabetom
  • Osoby s nízkym HDL cholesterolom alebo vysokou hodnotou triacylglycerolov
  • Asymptomatické osoby so zistenou predklinickou aterosklerózou, napr. zníženým členkovo-ramenným indexom alebo nálezom pri zobrazovacích vyšetreniach, ako sú napr. ultrazvuk karotíd alebo CT vyšetrenie.