In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Formulár vyjadrenia súhlasu pacienta

HeartScore SlovakiaStiahnite si a vyplňte formulár vyjadrenia súhlasu pacienta >

EKS sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov HeartScore a týmto prehlásením o ochrane súkromia, ktoré dokumentuje náš záväzok zachovania dôvernosti, sa bude riadiť:

V rámci francúzskych a európskych právnych predpisov sú všetky súkromné a menovité údaje šifrované a spracúvané Európskou kardiologickou spoločnosťou na vyhradených serveroch hostiteľského partnera, ktorý sa zaviazal plniť všetky dohody týkajúce sa ochrany zdravotných údajov a predpisy. K údajom nemá prístup nikto iný ako lekár a malý počet personálu EKS.

Je zodpovednosťou lekára upovedomiť pacientov, že ich osobné zdravotné údaje budú zašifrované a bezpečne uložené na serveri EKS, a vopred ich požiadať o súhlas.

Používaním HeartScore súhlasíte s tým, že:

Zaručíte, aby boli vaši pacienti informovaní o tom, že ich zdravotné údaje budú hostené na vyhradených serveroch hostiteľského partnera, ktorý sa zaviazal plniť všetky dohody týkajúce sa ochrany zdravotných údajov a predpisy. (pre webovú verziu) alebo vo vašom počítači pre (verziu PC).

Pred vykonaním ďalších krokov získate súhlas pacienta pomocou formulára súhlasu pacienta poskytnutého Európskou kardiologickou spoločnosťou. Údaje budú zašifrované a bezpečne uložené.

Ďalšie informácie nájdete v oznámení o vylúčení zodpovednosti.