In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Časté otázky

HeartScore Slovakia  1. Čo je HeartScore ®?
  2. Čo je projekt SCORE?
  3. Kto môže používať HeartScore®?
  4. Chcel(a) by som používať HeartScore®, na svojom počítači však nemám nainštalovaný systém Windows
  5. Na ktoré krajiny sa vzťahuje systém HeartScore®?
  6. Ktorý model v rámci HeartScore® by som mal(a) zvoliť?
  7. Počul(a) som, že k dispozícii budú národné verzie HeartScore®, je to pravda?
  8. Chcel(a) by som sa dozvedieť viac o koncepte rizika, ktorý HeartScore využíva.
  9. Chcel by som používať HeartScore®, ale obávam sa, že program bude zasahovať do spôsobu, ako liečim pacientov.
  10. Kedy sa bude HeartScore® aktualizovať?
  11. Žijem mimo Európy a u mojich pacientov by som chcel používať HeartScore®. Ktorý model by som mal(a) používať?
  12. Ktoré typy pacientov by mohli mať prospech z použitia HeartScore®?
  13. Chcel(a) by som využívať HeartScore® na počítačoch, ktoré nemajú prístup na internet. Bolo by možné získať CD-ROM s programom?
  14. Mám nejaké nápady, pomocou ktorých by sa dal program HeartScore® vylepšiť, na koho sa mám obrátiť?
  15. Je možné použiť HeartScore® na sekundárnu prevenciu KVO?
  16. Chcel(a) by som používať HeartScore® u pacientov, ktorí majú diabetes. Program HeartScore® však nezahŕňa diabetes ako nezávislý rizikový faktor. Kam mám zaradiť týchto pacientov?
  17. Uvažujem o tom, že budem používať HeartScore®, ale odrádza ma, že tento program nezahŕňa index telesnej hmotnosti (BMI) ako nezávislý rizikový faktor.
  18. Všimol/všimla som si, že predikcia rizika v HeartScore® sa odlišuje od už uverejnených rizikových tabuliek SCORE.
  19. Poznámky týkajúce sa pacienta
  20. Ako by som mohol/mohla získať tlačenú verziu nových Európskych odporúčaní pre prevenciu KVO?

Časť Časté otázky nezodpovedala moje otázky. Čo mám robiť?

 

 

1 - Čo je HeartScore ®?

HeartScore® je internetový program na predikciu a manažment rizika, ktorého cieľom je pomáhať lekárom pri optimalizácii redukcie kardiovaskulárneho rizika jednotlivcov. Webový program HeartScore® je založený na technológii internetu a využíva funkciu rizika a údaje z projektu SCORE. Internetový program HeartScore® odhaduje riziko kardiovaskulárneho úmrtia na základe veku, pohlavia, fajčiarskeho návyku, krvného tlaku a hodnoty cholesterolu v krvi alebo pomeru celkového a HDL cholesterolu. Zobrazuje absolútne KV riziko vo forme stĺpcového diagramu a podiel modifikovateľných rizikových faktorov na celkovom riziku vo forme koláčového diagramu. Očakávaný účinok intervencie sa kalkuluje podľa veľkých randomizovaných klinických štúdií z oblasti hypertenzie a hypercholesterolémie. Na záver konzultácie môže lekár jedincovi vytlačiť zdravotné odporúčanie na základe jeho aktuálneho rizikového profilu. V súčasnosti sú k dispozícii európska verzia (pre vysoké a nízke riziko) a verzie pre jednotlivé štáty. Program je však vytvorený tak, aby umožňoval prispôsobenie na miestne podmienky (národné kalibrované tabuľky a preklady) prostredníctvom národných kardiologických spoločností. Verzie európskeho HeartScore® sú v súčasnosti k dispozícii v angličtine a obsahujú dva modely: „European Low Risk” pre Belgicko*, Francúzsko, Grécko*, Taliansko, Luxembursko, Španielsko*, Švajčiarsko a  Portugalsko a „European High Risk” pre všetky ostatné európske krajiny. Použitý výpočtový model je založený na projekte SCORE (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.: „Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project". European Heart Journal (2003) 24:987-1003), do ktorého bolo zaradených vyše 200 000 osôb. Národné modely budú založené na kalibrácii tejto funkcie na štatistiky mortality jednotlivých štátov. Poznámka:* Pre Belgicko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Španielsko a Švédsko sú v súčasnosti k dispozícii aktualizované, rekalibrované tabuľky.

2 - Čo je projekt SCORE?

Európska kardiologická spoločnosť iniciovala vývoj nového systému na odhad rizika (SCORE) s využitím údajov z 12 európskych kohortových štúdií (n=205 178), ktoré zahŕňali široké geografické spektrum krajín s rozličnou úrovňou kardiovaskulárneho rizika. Údaje v systéme SCORE obsahujú vyše 3 milióny osoborokov sledovania a 7934 fatálnych kardiovaskulárnych príhod.

3 - Kto môže používať HeartScore®?

HeartScore® bolo vytvorené na použitie v klinickej praxi a môžu ho používať lekári, ako aj sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci, ktorí sa zaoberajú primárnou prevenciou KVO. HeartScore® sa môže využívať aj na výskumné účely. HeartScore® nie je určené na použitie osobami bez klinického zázemia. Posolstvo, ktoré tlmočí HeartScore® a ktoré sa týka absolútneho a relatívneho rizika KVO jednotlivca, nikdy nesmie ostať izolované a vždy ho musia interpretovať zdravotnícki pracovníci. Informáciu o riziku je potrebné starostlivo prispôsobiť možnostiam pacienta. Zámerom internetového programu HeartScore®, nie je zbytočne oznámiť jednotlivcovi informáciu o riziku týkajúcom sa veľkej skupiny osôb, ak nie je pripravený zvládnuť navrhované úpravy spôsobu života. Cieľom je, aby lekár a pacient spolu stanovili možnosti zníženia rizika, ktoré prinesú najlepšie výsledky a ktoré budú prispôsobené individuálnemu pacientovi a jeho schopnosti vyrovnať sa s úpravami životného štýlu. Internetový program HeartScore® je možné použiť aj v prípadoch, kde existujú pochybnosti o tom, či je určitý pacient vystavený vysokému riziku vzniku kardiovaskulárneho ochorenia alebo vtedy, ak si pacient vyžaduje ozrejmiť vlastný rizikový profil a získať návrhy, ako ho možno zmeniť.

4 - Chcel(a) by som používať HeartScore®, na svojom počítači však nemám nainštalovaný systém Windows

Na používanie internetového programu HeartScore® nie je nevyhnutný operačný systém Windows. Je však nutné upozorniť na to, že internetový program HeartScore® bol optimalizovaný na webový prehliadač Internet Explorer 6.0, ktorý pracuje pod operačným systémom Windows XP. Ak nemáte možnosť používať internetový program HeartScore® z iného webového prehliadača alebo operačného systému, prosím, kontaktujte nás. Prosím, nezabúdajte na to, že máte k dispozícii aj rizikové tabuľky SCORE v tlačenej forme. Tabuľky rizika SCORE sú súčasťou 4. európskych odporúčaní pre prevenciu KVO. Súhrn Odporúčaní bol uverejnený v časopisoch European Heart Journal aj European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

5 - Na ktoré krajiny sa vzťahuje systém HeartScore®?

Internetový program HeartScore® bol vytvorený s cieľom využitia európskymi klinickými pracovníkmi a lekármi v krajinách, kde ESC reprezentujú jednotlivé kardiologické spoločnosti.

6 - Ktorý model v rámci HeartScore® by som mal(a) zvoliť?

V rámci európskej verzie HeartScore® si musíte zvoliť medzi európskou nízkorizikovou a vysokorizikovou tabuľkou. Ak používate národnú verziu, situácia je odlišná. Keďže najprv si musíte zvoliť krajinu, v ktorej vykonávate svoju preventívnu činnosť, model už voliť nemusíte. Výnimkou je prípad, že v tejto krajine je k dispozícii viac modelov.

7 - Počul(a) som, že k dispozícii budú národné verzie HeartScore®, je to pravda?

Európska verzia internetového programu HeartScore® je v súčasnosti k dispozícii v angličtine. Spustených bolo niekoľko národných verzií. Prosím, spojte sa so svojou národnou kardiologickou spoločnosťou, kde sa dozviete viac informácií o príprave HeartScore® vo vašej krajine.

8 - Chcel(a) by som sa dozvedieť viac o koncepte rizika, ktorý HeartScore využíva.

Absolútne riziko KVO sa definuje ako pravdepodobnosť klinickej príhody (tu: úmrtie na KVO), ktorá sa prihodí osobe v rámci daného časového úseku. Predikcia v rokoch je stanovená na 10 rokov. Diagram absolútneho KV rizika sa skladá z troch stĺpcov:

 • Ľavý stĺpec predstavuje riziko pacienta v čase vyšetrenia. Ukazuje absolútne riziko KV príhody u pacienta počas nasledujúcich desiatich rokov (1).
 • Stredný stĺpec predstavuje relatívne riziko. Tento diagram sa môže použiť na to, aby sa mladším osobám s nízkym celkovým rizikom ukázalo, že v porovnaní s inými osobami tej istej vekovej skupiny môže byť ich riziko mnohonásobne vyššie, než je nevyhnutné. To môže motivovať rozhodnutia ohľadom vyhýbaniu sa fajčenia, zdravej výživy a cvičenia, ako aj pomôcť určiť osoby, ktoré sa môžu stať kandidátmi medikamentóznej liečby.
 • Pravý stĺpec ukazuje riziko v prípade, ak pacient dosiahne cieľové terapeutické hodnoty.

Je potrebné poznamenať, že internetový program HeartScore® slúži na predikovanie príhody a predstavuje významný krok od populačných štúdií (skupín) smerom k jednotlivcom. Preto je dôležité vysvetliť pacientovi, že program naznačuje pravdepodobnosť, že nastane určitá udalosť.

9 - Chcel by som používať HeartScore®, ale obávam sa, že program bude zasahovať do spôsobu, ako liečim pacientov.

Internetový program HeartScore® nebol vytvorený s cieľom nahradiť klinický úsudok lekára, ale skôr nato, aby ho podporoval a dopĺňal. Internetový program HeartScore® nezasahuje do spôsobu, akým by ste mali liečiť svojich pacientov či na ktorej úrovni rizika začnete liečbu. Táto voľba prirodzene ostáva na vás ako na lekárovi. Podľa Európskych odporúčaní pre prevenciu KVO sa považuje za vhodné, aby sa liečba začala, ak 10-ročné riziko úmrtia na podklade kardiovaskulárneho ochorenia presiahne 5%. U mladších osôb je potrebné používať diagram relatívneho rizika. Vek pacienta sa zmení jednoduchým prepísaním políčka s označením veku. Ak 10-ročné riziko presiahne 5%, mala by sa začať liečba.

10 - Kedy sa bude HeartScore® aktualizovať?

Program HeartScore® bol ponúknutý na schválenie v rámci jednotlivých krajín všetkým 50 členským spoločnostiam ESC. Verzie špecifické pre jednotlivé krajiny sa budú pripravovať v úzkej spolupráci s jednotlivými národnými kardiologickými spoločnosťami. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o príprave HeartScore® pre vašu krajinu, obráťte sa na vašu národnú kardiologickú spoločnosť alebo navštívte stránku http://www.heartscore.org/default.htm.

11 - Žijem mimo Európy a u mojich pacientov by som chcel používať HeartScore®. Ktorý model by som mal(a) používať?

Odhady rizika v internetovom programe sú založené na projekte SCORE, ktorý obsahuje údaje výlučne z Európy. Rozhodnutie, či budete používať internetový program v krajinách mimo členských štátov ESC, je úplne na vašom vlastnom uvážení a na vašej výlučnej zodpovednosti.

12 - Ktoré typy pacientov by mohli mať prospech z použitia HeartScore®?

HeartScore® slúži na primárnu prevenciu kardiovaskulárnych chorôb a môže sa používať u všetkých pacientov mužského i ženského pohlavia vo veku 40 až 65 rokov, ktorí navštívia vašu ambulanciu. Internetový program HeartScore® je možné použiť v prípadoch, kde existujú pochybnosti o tom, či je určitý pacient vystavený vysokému riziku vzniku kardiovaskulárneho ochorenia alebo vtedy, ak si pacient vyžaduje ozrejmiť vlastný rizikový profil a získať návrhy, ako ho možno zmeniť.

13 - Chcel(a) by som využívať HeartScore® na počítačoch, ktoré nemajú prístup na internet. Bolo by možné získať CD-ROM s programom?

Na stránke http://www.heartscore.org/default.htm je možné stiahnuť aj verziu HeartScore® pre počítače (PC), ktoré nie sú pripojené na internet.

14 - Mám nejaké nápady, pomocou ktorých by sa dal program HeartScore® vylepšiť, na koho sa mám obrátiť?

Ak máte nejaký návrh, kontaktujte nás tu.

15 - Je možné použiť HeartScore® na sekundárnu prevenciu KVO?

HeartScore® je určené výlučne na primárnu prevenciu. Model SCORE použitý na stanovenie rizikového skóre obsahuje údaje len od osôb bez diagnostikovaného ochorenia. Podľa Európskych odporúčaní pre prevenciu KVO sa však pacienti s diagnostikovaným KVO už z definície vyznačujú vysokým celkovým rizikom následnej kardiovaskulárnej príhody.

16 - Chcel(a) by som používať HeartScore® u pacientov, ktorí majú diabetes. Program HeartScore® však nezahŕňa diabetes ako nezávislý rizikový faktor. Kam mám zaradiť týchto pacientov?

Podľa Európskych odporúčaní pre prevenciu KVO sa u pacientov s diabetom neodporúča stanovovať riziko. Na základe poruchy metabolizmu glukózy sa už hodnotia ako vysokorizikoví, a preto by sa mali liečiť maximálne intenzívne. Program HeartScore® využíva údaje zo štúdie SCORE a v tejto štúdii sa definícia diabetu v rámci 12 krajín, ktoré dodali údaje, líšila. Skupina SCORE aktívne hľadá spôsoby, ako do modelu zahrnúť diabetes, ale splnenie tejto úlohy si ešte vyžaduje nejaký čas.

17 - Uvažujem o tom, že budem používať HeartScore®, ale odrádza ma, že tento program nezahŕňa index telesnej hmotnosti (BMI) ako nezávislý rizikový faktor.

Pridanie indexu telesnej hmotnosti (BMI) do modelu sa už skúšalo niekoľkokrát a BMI sa ukázal ako veľmi slabý rizikový faktor KVO. Pridanie BMI navyše nezlepšuje prediktívnu schopnosť programu.

18 - Všimol/všimla som si, že predikcia rizika v HeartScore® sa odlišuje od už uverejnených rizikových tabuliek SCORE.

Ak porovnáte HeartScore® s publikovanými tabuľkami z Európskych odporúčaní pre prevenciu KVO v tlačenej forme, nájdete nevýznamné rozdiely. Je to dôsledok použitia dvoch odlišných štatistických modelov. Publikované tabuľky používajú Weibulov model so špecifickými modelmi pre jednotlivé pohlavia. HeartScore® používa Coxov model, kde pohlavie predstavuje rizikový faktor. Ako máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa používania HeartScore®, odporúčame vám používať publikované tabuľky v tlačenej podobe.

19 - Poznámky týkajúce sa pacienta

Internetový program HeartScore® nemení potrebu porovnať možnosti pacienta s aktuálnou rizikovou záťažou. Ak je pacient v situácii, v ktorej sú určitom čase vylúčené väčšie zmeny životného štýlu alebo ak sa pacient vyznačuje viacerými neovplyvniteľnými rizikovými faktormi, program by sa mal použiť len po starostlivom uvážení. Niektorým pacientom sa tento spôsob priblíženia osobnej prognózy do budúcnosti môže zdať zdrvujúci. Je treba pamätať na to, že v skutočnosti je založený „len“ na pravdepodobnostiach. Nikdy sa nedozvieme, kto v dôsledku liečby skutočne zabráni ochoreniu.

20 - Ako by som mohol/mohla získať tlačenú verziu nových Európskych odporúčaní pre prevenciu KVO?

Súhrn a úplné znenie sú k dispozícii vo formáte PDF v časti Odporúčania na webovej stránke ESC.

21 - Časť Časté otázky nezodpovedala moje otázky. Čo mám robiť?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa programu HeartScore®, ktorými sa nezaoberá časť Časté otázky, prosím, kontaktujte nás tu.