In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Časté otázky

HeartScore Slovakia1/ Čo je HeartScore ®?
2/ Čo je projekt SCORE?
3/ Kto môže používať HeartScore®?
4/ Chcel(a) by som používať HeartScore®, na svojom počítači však nemám nainštalovaný systém Windows
5/ Na ktoré krajiny sa vzťahuje program HeartScore®?
6/ Ktorý model v programe HeartScore® by som si mal(a) zvoliť?
7/ Je pravdou, že k dispozícii budú národné verzie HeartScore®?
8/ Chcel(a) by som vedieť viac o koncepte rizika, ktorý využíva program HeartScore.
9/ Chcel(a) by som používať HeartScore®, ale obávam sa, že by program zasahoval do spôsobu, akým pacientov liečim.
10/ Kedy sa bude HeartScore® aktualizovať?
11/ Žijem mimo Európy a chcel(a) by som používať HeartScore® pre svojich pacientov. Ktorý model mám použiť?
12/ Akému typu pacientov by mohlo pomôcť použitie programu HeartScore®?
13/ Mám niekoľko nápadov, ako zlepšiť HeartScore®, koho mám kontaktovať?
14/ Je možné použiť HeartScore® na sekundárnu prevenciu KVO?
15/ Chcel(a) by som používať HeartScore® u pacientov, ktorí trpia cukrovkou; HeartScore® však nezahŕňa cukrovku ako nezávislý rizikový faktor. Ako zahrnúť prípady týchto pacientov?
16/ Zvažujem použitie HeartScore®, ale prekáža mi, že program nezahŕňa index telesnej hmotnosti ako nezávislý rizikový faktor.
17/ Všimol(a) som si, že predpovede rizík v HeartScore® sa líšia od publikovaných tabuliek rizika SCORE.
18/ Poznámky týkajúce sa pacienta
19/ Kde získam tlačenú verziu nových európskych odporúčaní pre prevenciu KVO?
20/ Aké sú dôvody na zmenu označenia niektorých európskych krajín na regióny s nízkym rizikom?
21/ V Častých otázkach neboli zodpovedané moje otázky, čo mám robiť?

1/ Čo je HeartScore ®?
HeartScore® je webový program určený na pomoc lekárom pri znižovaní kardiovaskulárneho rizika jednotlivcov umožňujúci predpovedať a manažovať toto riziko. Webový program HeartScore® je založený na internetovej technológii a využíva funkciu rizika a údaje z projektu SCORE. Webový program HeartScore® odhaduje riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenie podľa veku, pohlavia, fajčiarskych návykov, krvného tlaku a cholesterolu alebo pomeru celkového cholesterolu a HDL cholesterolu. Zobrazuje absolútne riziko KVO na stĺpcovom grafe a podiel modifikovateľných rizikových faktorov k celkovému riziku na koláčovom grafe. Očakávaný účinok intervencie sa vypočíta z veľkých randomizovaných klinických štúdií hypertenzie a hypercholesterolémie. Na konci konzultácie môže lekár vytlačiť zdravotné pokyny pre jednotlivca podľa jeho konkrétneho rizikového profilu. V súčasnosti sú k dispozícii európska verzia (pre vysoké a nízke riziko) a verzie pre jednotlivé štáty. Program však umožňuje prispôsobenie aj na miestne podmienky (kalibrované tabuľky pre jednotlivé štáty s prekladom) národnými kardiologickými spoločnosťami. Európske verzie HeartScore® sú v súčasnosti k dispozícii v angličtine a zahŕňajú dva modely:

„Nízke európske riziko“ (European Low Risk) pre Andorru, Rakúsko, Belgicko, Cyprus*, Dánsko, Fínsko, Francúzsko*, Nemecko*, Grécko*, Island, Írsko, Izrael, Taliansko, Luxembursko, Maltu, Monako, Holandsko*, Nórsko, Portugalsko, San Maríno, Slovinsko, Španielsko*, Švédsko*, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.
„Vysoké európske riziko“ (European High Risk) pre Bosnu a Hercegovinu*, Chorvátsko*, Českú republiku*, Estónsko*, Maďarsko, Litvu, Čiernu Horu, Maroko, Poľsko*, Rumunsko*, Srbsko, Slovensko*, Tunisko a Turecko* a veľmi vysoké riziko (HeartScore® môže podhodnotiť riziko v týchto krajinách): Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bulharsko, Egypt, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Lotyšsko, Severné Macedónsko, Moldavsko, Ruská federácia*, Sýrska arabská republika, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina a Uzbekistan. Poznámka: *K dispozícii je aj národná verzia HeartScore® tejto krajiny.

Použitý výpočtový model je založený na projekte SCORE (Conroy R. M., Pyörälä K. a kol.: „Odhad desaťročného rizika fatálnych kardiovaskulárnych ochorení v Európe: projekt SCORE“ (Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project). European Heart Journal (2003) 24:987 – 1003), v ktorom bolo zaradených viac ako 200 000 jednotlivcov. Národné modely budú založené na kalibrácii tejto funkcie podľa štatistík úmrtnosti jednotlivých štátov. Poznámka: Pre Belgicko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Poľsko, Španielsko a Švédsko sú teraz k dispozícii aktualizované, rekalibrované tabuľky.

2/ Čo je projekt SCORE?
Európska kardiologická spoločnosť iniciovala vývoj nového systému odhadu rizika (metódou SCORE) na základe údajov z 12 európskych kohortových štúdií (N = 205 178) so širokým geografickým zastúpením viacerých krajín s rôznymi úrovňami kardiovaskulárnych rizík. Údaje v systéme SCORE obsahujú viac ako 3 milióny osoborokov pozorovania a 7 934 fatálnych kardiovaskulárnych príhod.

3/ Kto môže používať HeartScore®?
Program HeartScore® bol vyvinutý na použitie v klinickej praxi. Využívať ho môžu lekári, zdravotné sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci, ktorí sa venujú primárnej kardiovaskulárnej prevencii. Program HeartScore® sa môže využívať aj na účely výskumu. HeartScore® nie je určený na použitie ľuďmi bez klinického zázemia. Správa programu HeartScore® o absolútnom a relatívnom riziku KVO jednotlivca nesmie byť nikdy interpretovaná izolovane a vždy by ju mali oznamovať zdravotnícki pracovníci. Informáciu o riziku je potrebné starostlivo prispôsobiť možnostiam jednotlivých pacientov. Účelom webového programu HeartScore® nie je poskytnúť veľkej skupine ľudí nadbytočné poznatky o rizikách, ak nie sú pripravení zvládnuť navrhované úpravy životného štýlu. Ide skôr o to, aby lekár a pacient spoločne určili možnosti znižovania rizika, ktoré by priniesli najlepšie výsledky a sú prispôsobené konkrétnemu pacientovi a jeho schopnostiam zvládnuť tieto zmeny životného štýlu. Webový program HeartScore® sa môže použiť aj v prípadoch, keď existujú pochybnosti o tom, či má nejaký pacient vysoké riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia, alebo ak pacient potrebuje prehľad svojho rizikového profilu a návrhy, ako ho možno zmeniť.

4/ Chcel(a) by som používať HeartScore®, na svojom počítači však nemám nainštalovaný systém Windows
Na používanie webového programu HeartScore® nie je potrebný operačný systém Windows. Napriek neustálemu úsiliu o zabezpečenie maximálnej kvality prehliadania návštevníkom našich webových stránok sa naše webové stránky nemusia zobrazovať vo vašom prehliadači tak, ako by sme si to priali, hlavne ak používate staršiu verziu prehliadača Internet Explorer.
Tento web bol optimalizovaný pre najnovšie verzie nasledujúcich prehliadačov:

  • Chrome (pre Mac, Windows, iOS a Android)
  • Safari (iba pre Mac a iOS, pretože verzia systému Windows sa prestala používať)
  • Firefox (pre Mac a Windows)
  • Internet Explorer
  • Opera (pre Mac a Windows).

Upozorňujeme, že aj naďalej môžete používať tabuľky rizika SCORE v tlačenej forme. Tabuľky rizika SCORE sú súčasťou 4. európskych odporúčaní pre prevenciu KVO. Zhrnutie týchto odporúčaní bolo zverejnené v časopisoch European Heart Journal a European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

5/ Na ktoré krajiny sa vzťahuje program HeartScore®?
Webový program HeartScore® bol vytvorený na použitie európskymi lekármi a lekármi v krajinách, kde Európsku kardiologickú spoločnosť zastupuje kardiologická spoločnosť danej krajiny.

6/ Ktorý model v programe HeartScore® by som si mal(a) zvoliť?
V európskej verzii HeartScore® si musíte vybrať tabuľku pre nízke alebo vysoké riziko. V prípade národných verzií si najprv musíte vybrať krajinu, v ktorej vykonávate svoju preventívnu činnosť, čo v podstate znamená, že si model nemôžete vybrať okrem prípadov, kedy je pre túto krajinu k dispozícii niekoľko modelov.

7/ Je pravdou, že k dispozícii budú národné verzie HeartScore®?
Európska verzia webového programu HeartScore® je v súčasnosti dostupná v angličtine, pričom je spustených aj niekoľko národných verzií. Ak sa chcete dozvedieť viac o vývoji HeartScore® pre vašu krajinu, obráťte sa na svoju národnú kardiologickú spoločnosť.

8/ Chcel(a) by som vedieť viac o koncepte rizika, ktorý využíva program HeartScore.
Absolútne riziko KVO je definované ako pravdepodobnosť klinickej udalosti (tu: úmrtie na KVO), ktorá sa prihodí jednotlivcovi v rámci daného časového úseku. Predpoveď sa uvádza v rokoch a je nastavená na 10 rokov. Graf absolútneho rizika KVO pozostáva z troch stĺpcov. Ľavý stĺpec predstavuje riziko pacienta v čase vyšetrenia. Ukazuje absolútne riziko kardiovaskulárnej príhody u pacienta v priebehu nasledujúcich desiatich rokov (1). Stredný stĺpec zobrazuje relatívne riziko. Tento graf sa môže použiť na to, aby sa mladším ľuďom s nízkym celkovým rizikom ukázalo, že v porovnaní s inými ľuďmi v ich vekovej kategórii je ich riziko možno mnohonásobne vyššie, než je nevyhnutné. To ich môže motivovať k rozhodnutiam nefajčiť, zdravo jesť a cvičiť, ako aj pomôcť určiť tie osoby, ktoré by sa mohli liečiť medikamentózne. Pravý stĺpec znázorňuje riziko v prípade, že pacient dosiahne cieľové terapeutické hodnoty. Treba poznamenať, že webový program HeartScore® prináša predpoveď udalosti a predstavuje významný krok od populačných štúdii (skupín) smerom k jednotlivcom. Preto je dôležité pacientovi vysvetliť, že program naznačuje pravdepodobnosť výskytu určitej udalosti.

9/ Chcel(a) by som používať HeartScore®, ale obávam sa, že by program zasahoval do spôsobu, akým pacientov liečim.
Webový program HeartScore® nebol vyvinutý s cieľom nahradiť klinický úsudok lekára, ale na to, aby ho podporoval a dopĺňal. Webový program HeartScore® nezasahuje do vášho spôsobu liečby pacientov ani do toho, na ktorej úrovni rizika začnete liečbu. Táto voľba ostáva na vás ako na lekárovi. Podľa európskych odporúčaní pre prevenciu KVO je vhodné začať liečbu, ak 10-ročné riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenie prekročí 5 %. U mladších osôb je potrebné používať tabuľku relatívneho rizika. Vek pacienta zmeníte jednoduchým prepísaním poľa s označením veku. Liečbu je potrebné začať, ak 10-ročné riziko úmrtia prekročí hranicu 5 %.

10/ Kedy sa bude HeartScore® aktualizovať?
Program HeartScore® bolo ponúknutý na schválenie všetkým 50 členským spoločnostiam EKS. Verzie špecifické pre jednotlivé krajiny budú vypracované v úzkej spolupráci s jednotlivými národnými kardiologickými spoločnosťami. Ďalšie informácie o vývoji programu HeartScore® pre vašu krajinu získate od vašej národnej kardiologickej spoločnosti, na ktorú sa môžete obrátiť, prípadne navštívte: www.heartscore.org

11/ Žijem mimo Európy a chcel(a) by som používať HeartScore® pre svojich pacientov. Ktorý model mám použiť?
Odhady rizika webového programu vychádzajú z projektu SCORE, ktorý zahŕňa iba údaje z Európy. Používanie webového programu v iných ako členských krajinách EKS je na vlastnom uvážení a vo výhradnej zodpovednosti používateľa.

12/ Akému typu pacientov by mohlo pomôcť použitie programu HeartScore®?
HeartScore® bol vyvinutý na primárnu kardiovaskulárnu prevenciu a môže sa používať pre všetkých pacientov mužského a ženského pohlavia vo veku od 40 do 65 rokov, ktorí navštevujú vašu kliniku. Webový program HeartScore® sa môže použiť aj v prípade pochybnosti, či má nejaký pacient vysoké riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia, alebo ak pacient potrebuje prehľad svojho rizikového profilu a návrhy, ako ho možno zmeniť.

13/ Mám niekoľko nápadov, ako zlepšiť HeartScore®, koho mám kontaktovať?
Ak máte nejaký návrh, obráťte sa na nás.

14/ Je možné použiť HeartScore® na sekundárnu prevenciu KVO?
HeartScore® je určený výhradne na primárnu prevenciu. Model SCORE, ktorý sa používa na zhodnotenie rizika, obsahuje len údaje ľudí bez preukázaného ochorenia. Podľa európskych odporúčaní pre prevenciu KVO, pacienti s preukázaným KVO sa automaticky považujú za vystavených vysokému celkovému riziku ďalšej kardiovaskulárnej príhody.

15/ Chcel(a) by som používať HeartScore® u pacientov, ktorí trpia cukrovkou; HeartScore® však nezahŕňa cukrovku ako nezávislý rizikový faktor. Ako zahrnúť prípady týchto pacientov?
Podľa európskych odporúčaní pre prevenciu KVO sa neodporúča hodnotiť riziko u pacientov s cukrovkou. Kvôli poruche látkovej premeny cukrov sú vystavení vysokému riziku, a preto má byť ich liečba maximálne intenzívna. HeartScore® využíva údaje zo štúdie SCORE, pričom 12 centier, ktoré údaje poskytli, používali rozdielne definície cukrovky. Skupina SCORE aktívne hľadá spôsoby, ako začleniť cukrovku do svojho modelu, ale splnenie tejto úlohy chvíľu potrvá.

16/ Zvažujem použitie HeartScore®, ale prekáža mi, že program nezahŕňa index telesnej hmotnosti ako nezávislý rizikový faktor.
Pridanie indexu telesnej hmotnosti (BMI) do modelu bolo opakovane testované, no ukázalo sa, že BMI je veľmi slabým rizikovým faktorom pre KVO. Pridanie BMI tiež nezlepšuje prediktívnu schopnosť programu.

17/ Všimol(a) som si, že predpovede rizík v HeartScore® sa líšia od publikovaných tabuliek rizika SCORE.
Pri porovnaní HeartScore® s publikovanými tabuľkami európskych odporúčaní pre prevenciu KVO v tlačenej forme existujú menšie rozdiely. Dôvodom je použitie dvoch rôznych štatistických modelov. Vytlačené tabuľky používajú Weibulov model so špecifickými modelmi pre každé pohlavie. HeartScore® používa Coxov model s pohlavím ako rizikovým faktorom. Ak máte akékoľvek pochybnosti pri používaní HeartScore®, odporúčame vám použiť publikované tabuľky v tlačenej forme.

18/ Poznámky týkajúce sa pacienta
Webový program HeartScore® neodníma potrebu porovnať možnosti pacienta s reálnou rizikovou záťažou. Ak situácia pacienta v danom čase vylučuje podstatné zmeny životného štýlu alebo ak pacient trpí viacerými nemodifikovateľnými rizikovými faktormi, program používajte len po dôkladnom zvážení. Niektorých pacientov by tento spôsob prezentácie osobnej prognózy do budúcnosti mohol príliš zaťažiť. Treba mať na pamäti, že sa v skutočnosti jedná „len“ o pravdepodobnosť. Nikdy nevieme, kto sa vďaka liečbe ochoreniu vyhne.

19/ Kde získam tlačenú verziu nových európskych odporúčaní pre prevenciu KVO?
Zhrnutie a celý text sú k dispozícii vo formáte PDF v sekcii odporúčaní na webovej stránke EKS.

20/ Aké sú dôvody na zmenu označenia niektorých európskych krajín na regióny s nízkym rizikom?
Skutočnosť, že úmrtnosť na KVO sa v mnohých európskych krajinách znížila, znamená, že do kategórie s nízkym rizikom teraz patrí viac krajín. Hoci je akýkoľvek hraničný bod subjektívny a diskutabilný, v týchto odporúčaniach sú hraničné body založené na KVO z roku 2008 plus úmrtnosť na cukrovku u ľudí vo veku 45 až 74 rokov (220/100 000 u mužov a 160/100 000 u žien).69 Toto ohraničenie sa vzťahuje na 21 krajín a označuje bod, v ktorom existuje značný odstup pred 22. krajinou (Česká republika). Tento zoznam vychádza z údajov európskych členských krajín EKS. Niekoľko európskych krajín však nie je členmi EKS, pretože nemajú národnú kardiologickú spoločnosť alebo z dôvodu veľkosti. Európske spoločenstvo prevencie KVO (JTF) navyše považovalo za rozumné zahrnúť aj stredomorské krajiny, ktoré sú členmi EKS, hoci podľa terminológie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) do Európy striktne nepatria.

Krajiny s veľmi vysokým rizikom: Niektoré európske krajiny majú viac ako dvojnásobnú úroveň rizika v porovnaní s mierou úmrtnosti na KVO 220/100 000 u mužov, ktorá zodpovedá krajinám s nízkym rizikom. Pomer muži:ženy je nižší ako v krajinách s nízkym rizikom, čo naznačuje závažný problém u žien. Dokonca aj tabuľky vysokého rizika môžu riziko v týchto krajinách podceniť. Krajiny s rizikom úmrtnosti na KVO > 500/100 000 u mužov a > 250/100 000 u žien sú uvedené na obrázku č. 3. Všetky ostatné krajiny sú vysoko rizikové.

21/ V Častých otázkach neboli zodpovedané moje otázky, čo mám robiť?
Ak máte otázky týkajúce sa programu HeartScore®, ktoré nie sú uvedené v Častých otázkach, kontaktujte nás.