In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Vyhlásenie

HeartScore SlovakiaCopyright

 • Copyright internetového programu HeartScore® a jeho obsahu vlastní výlučne Európska kardiologická spoločnosť (ESC) - © ESC 2007. Všetky práva vyhradené.
 • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ESC nesmú materiály, ku ktorým vlastní práva ESC, reprodukovať v celkovej ani čiastočnej forme osoby, organizácie alebo korporácie, okrem ESC, jej pridružených zložiek, divízií a jednotiek.

Podmienky používania

 • HeartScore® predstavuje program hodnotenia a manažmentu rizika, ktorého cieľom je podporovať lekárov v optimalizácii znižovania kardiovaskulárneho rizika jednotlivca. Je určený na používanie výlučne zdravotníckymi pracovníkmi, a nie všeobecnou verejnosťou. Akákoľvek informácia, ktorá sa tu nachádza, by sa nemala chápať alebo používať akoukoľvek osobou ako náhrada získania medicínskej rady alebo liečby od lekára. 
 • ESC neposkytuje odborné medicínske vyšetrenie, poradenstvo, diagnostiku, liečbu alebo potvrdenie, no poskytuje lekárom nástroj na posúdenie rizika, pomocou ktorého je možné ľahšie vyhľadať pacientov s vysokým celkovým rizikom rozvoja kardiovaskulárnych ochorení. ESC v žiadnom prípade nebude zodpovedať používateľovi ani nikomu inému za akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa prijalo, alebo úkon, ktorý sa vykonal, na základe spoliehania sa na informácie, ktoré obsahuje alebo poskytuje webový program HeartScore®, ani za akékoľvek náhodné, nepriame, špeciálne či následné škody.
 • Medzi HeartScore® a publikovanými tabuľkami v tlačenej podobe z Európskych odporúčaní pre prevenciu KVO existujú drobné rozdiely. Tieto odlišnosti sú dôsledkom použitia dvoch rozličných štatistických modelov. Uverejnené tabuľky používajú Weibulov model, ktorý má špecifické modely pre jednotlivé pohlavia. Program HeartScore® využíva Coxov model, v ktorom pohlavie predstavuje rizikový faktor. Ak máte akékoľvek pochybnosti o používaní HeartScore®, odporúčame vám používať publikované tabuľky v tlačenej forme.

Ochrana súkromia

ESC sa snaží ochranu súkromia používateľov HeartScore a prijala toto prehlásenie o dôvernosti, ktorým sa riadi a ktoré dokumentuje jej záväzok zachovávať dôvernosť:

 • Ak nám výslovne a afirmatívne poskytnete akékoľvek osobné údaje, tieto informácie nebudeme zdieľať s ďalšou stranou. Nebudeme vás kontaktovať, ak nás nebudete žiadať, aby sme vás kontaktovali.
 • Z údajov, ktoré sa o vás dozvieme na základe vašej návštevy tejto stránky, uchovávame len nasledovné: detaily prihlásenia do online služieb ESC, pomocou ktorých vstupujete do webového programu HeartScore, dátum a čas, zdravotné údaje vašich pacientov a druh internetového prehliadača, ktorý ste použili na vstup na našu stránku. Na požiadanie je možné vymazať všetky medicínske informácie.
 • V súlade s francúzskou a európskou legislatívou sa všetky súkromné a menovité údaje zakódujú a uložia na server ESC. Okrem vášho lekára a omedzeného počtu zamestnancov ESC k nim nemajú prístup žiadne iné osoby.
 • Zodpovednosť za zabezpečenie, aby si pacienti boli vedomí, že ich osobné medicínske údaje budú zakódované a bezpečne uložené na serveri, ostáva na lekárovi. Ten si pred zadávaním údajov musí aj vyžiadať súhlas pacienta.
 • HeartScore je súčasťou webovej lokality ESC a ako taký je zasadený do chráneného prostredia. Na ochranu bezpečnosti vašich údajov počas prenosiu využíva ESC software Secure Sockets Layer (SSL), ktorý kóduje informácie, ktoré zadávate. Tento postup je v súlade s odporúčaniami CNIL.
 • Pre vás ma veľký význam chrániť sa proti nepovolenému prístupu k vášmu heslu a počítaču. Po ukončení práce na zdieľanom počítači sa nezabudnite odhlásiť.
 • Toto Vyhlásenie sa bude riadiť a vykladať podľa francúzskej legislatívy v súlade s jurisdikciou súdu v Grasse vo Francúzsku.

Registráciou v internetovom programe HeartScore® vyjadrujete súhlas s podmienkami, ktoré obsahuje toto Vyhlásenie.