In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Komentář

HeartScore Czech Republic  • Tabulky je nutno používat ve světle znalostí a úsudku samotného lékaře, zvláště pokud se týká místních podmínek.
  • Stejně jako v případě všech systémů stanovování rizika, riziko bude nadhodnoceno v zemích s klesající mortalitou na KVO, a podhodnoceno v zemích, kde mortalita stoupá.
  • Zdá se, že riziko je u žen v kterémkoli věku nižší než u mužů. To je zavádějící představa, protože na KVO umírá více žen než mužů. Při prohlédnutí tabulek zjistíme, že riziko žen je pouze posunuto o 10 let.

Riziko může být vyšší, než jak je uvedeno v tabulce, u:

  • Osob se sedavým způsobem života nebo u obézních, zvláště s centrální obezitou

  • Osob s pozitivní rodinnou anamnézou předčasného rozvoje KVO
  • Osob s omezenými sociálními kontakty
  • Diabetiků: u žen s diabetem může být riziko pětinásobně vyšší, u mužů s diabetem trojnásobně vyšší ve srovnání s jedinci bez diabetu
  • Osob s nízkou koncentrací HDL-cholesterolu nebo vysokou koncentrací triglyceridů
  • Asymptomatických osob s prokázanými preklinickými známkami aterosklerózy, například se sníženou hodnotou indexu kotník-paže (ankle-brachial index, ABI), nebo s průkazem onemocnění získaným pomocí zobrazovacích metod, jako například vyšetřením karotických tepen pomocí ultrazvuku nebo CT.