In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Časté dotazy

HeartScore Czech Republic  1. Co je program HeartScore®?
  2. Co je projekt SCORE?
  3. Kdo může používat program HeartScore®?
  4. Rád bych program HeartScore® používal, ale nemám na počítači program Windows
  5. Pro které země platí program HeartScore®? 
  6. Který model programu HeartScore® mám zvolit?
  7. Doslechl jsem se, že budou k dispozici národní verze programu HeartScore®, je to pravda?
  8. Rád bych se dozvěděl bližší podrobnosti o způsobu výpočtu rizika v programu HeartScore®.
  9. Rád bych program HeartScore® používal, ale trochu mne znepokojuje možnost, že by jeho používání mohlo být na překážku mého postupu při léčbě pacientů.
  10. Kdy bude program HeartScore® aktualizován?
  11. Nežiji v Evropě a rád bych u svých pacientů program HeartScore® používal. Který model mám používat?
  12. Pro které pacienty je použití programu HeartScore® přínosné?
  13. Rád bych používal program HeartScore® na počítačích, z nichž není přístup na internet. Bylo by možné získat program na CD-ROM?
  14. Mám několik nápadů, jak program HeartScore® vylepšit, na koho se mám obrátit?
  15. Je možné použít program HeartScore® v sekundární prevenci KVO?
  16. Rád bych používal programu HeartScore® u diabetiků; v programu ale není diabetes jako nezávislý rizikový faktor uveden. Jak mám postupovat u těchto pacientů?
  17. Uvažuji o tom, že bych program HeartScore® začal používat, ale znepokojuje mne skutečnost, že v programu není jako nezávislý rizikový faktor zařazen body mass index.
  18. Zjistil jsem, že předpovídání rizika pomocí programu HeartScore® se liší od publikovaných tabulek rizika ze studie SCORE.
  19. Ohledy na pacienta
  20. Jak mohu získat tištěnou verzi nových Evropských doporučení pro prevenci KVO?
  21. V tomto textu se mi nedostalo odpovědí na moje otázky, co mám dělat?

 

1- Co je program HeartScore®?

Program HeartScore® je webový program pro predikci a ovlivnění rizika, jehož smyslem je pomáhat lékařům dosáhnout optimálního snížení kardiovaskulárního rizika. Webový program HeartScore® používá internet a funkci rizika a údaje z projektu SCORE.

Webový program HeartScore® odhaduje riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin vzhledem k věku, pohlaví, kuřáctví, krevnímu tlaku a hodnotám celkového cholesterolu nebo poměru celkového cholesterolu a HDL-cholesterolu. Absolutní riziko KVO je zobrazeno ve sloupcovém grafu, a příspěvek ovlivnitelných rizikových faktorů k celkovému riziku na kruhovém grafu. Očekávaný účinek intervence se vypočítává na základě údajů z velkých randomizovaných klinických studií v oblasti hypertenze a hypercholesterolémie. Na konci vyšetření může lékař vytisknout pacientovi doporučení odpovídající jeho aktuálnímu rizikovému profilu. V současnosti jsou k dispozici evropské (s vysokým a nízkým rizikem rozvoje KVO) a národní verze. Tento program je však navržen tak, aby jej národní kardiologické společnosti mohly přizpůsobit místním podmínkám (národní kalibrované tabulky a překlad).

V angličtině jsou v současnosti k dispozici evropské verze HeartScore®, a to ve dvou provedeních: Evropa s nízkým rizikem (European Low Risk) pro Belgii*, Francii, Itálii, Lucembursko, Portugalsko, Řecko*, Španělsko* a Švýcarsko, a Evropa s vysokým rizikem (European High Risk) pro všechny ostatní evropské země. Použitý výpočtový model vychází z projektu SCORE (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.: "Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project". European Heart Journal (2003) 24:987-1003) zahrnující údaje od více než 200 000 jedinců. Národní modely jsou založeny na kalibraci této funkce podle úmrtnostních statistik v jednotlivých zemích.

Pozn.: *Dnes jsou již k dispozici aktualizované, překalibrované tabulky pro Belgii, Německo, Nizozemsko, Řecko, Španělsko a Švédsko.

2- Co je projekt SCORE?

Evropská kardiologická společnost zahájila vývoj nového systému stanovení rizika (SCORE) s použitím údajů z 12 evropských kohortových studií (n = 205 178) zahrnujících země v rozsáhlé zeměpisné oblasti s různým stupněm kardiovaskulárního rizika. Údaje z projektu SCORE byly získány na základě více než 3 milionu osobo-roků sledování a 7 934 fatálních kardiovaskulárních příhod.

3- Kdo může používat program HeartScore®?

Program HeartScore® byl vyvinut pro použití v klinické praxi a může být používán lékaři i zdravotními sestrami stejně jako dalšími zdravotnickými pracovníky podílejícími se na primární prevenci KVO. Program HeartScore® lze využít i pro výzkumné účely. Program HeartScore® není určen pro jedince bez znalostí klinické medicíny. Výsledek použití programu HeartScore® ve smyslu absolutního a relativního rizika KVO daného jedince nelze nikdy hodnotit izolovaně a zásadně jej musí pacientovi sdělovat zdravotničtí pracovníci.

Informace o riziku je nutno důsledně přizpůsobit okolnostem daného pacienta. Smyslem webového programu HeartScore® není přinášet zbytečné poznatky ohledně rizika velké skupiny osob, pokud tyto osoby nejsou připraveny přijmout navrhované změny v životosprávě. Cílem je, aby si lékař a pacient společně stanovili míru optimálního snížení rizika, která bude upravena pro daného pacienta a bude odrážet jeho schopnosti vyrovnat se s navrhovanými změnami v životosprávě. Webový program HeartScore® lze použít v i případě pochybností, zda u daného pacienta existuje vysoké riziko rozvoje KVO nebo zda je u nemocného nutno zkontrolovat jeho rizikový profil a doporučení, jak lze tento profil změnit.

4- Rád bych program HeartScore® používal, ale nemám na počítači program Windows

Instalace Windows jako operačního systému není pro použití webového programu HeartScore® nutná.

Je však třeba mít na paměti, že optimální je pro práci s webovým programem HeartScore® používat prohledávač (browser) Internet Explorer 6.0 pod operačním systémem Windows XP.

V případě, že byste nemohli webový program HeartScore® používat s jiným webovým prohledávačem nebo operačním systémem, obraťte se na nás. Je třeba mít rovněž na paměti, že pro stanovení rizika stále ještě můžete použít i tištěných tabulek SCORE. Tyto tabulky SCORE jsou součástí 4. evropských doporučení pro prevenci KVO. Stručný souhrn (executive summary) těchto doporučení byl vydán v časopisech European Heart Journal a European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

5- Pro které země platí program HeartScore®?

Webový program HeartScore® byl vyvinut pro použití v evropských zemích, kde je ESC zastoupena národní kardiologickou společností.

6- Který model programu HeartScore® mám zvolit?

U evropské verze HeartScore® si musíte zvolit z tabulek pro země s nízkým a vysokým rizikem rozvoje KVO (Low Risk and High Risk).

U národní verze, protože si nejdříve musíte zvolit zemi, v níž pracujete v oblasti prevence, si ve skutečnosti model nevybíráte kromě případů, kdy je pro danou zemi k dispozici více modelů.

7- Doslechl jsem se, že budou k dispozici národní verze programu HeartScore®, je to pravda?

V současnosti je k dispozici evropská verze webového programu HeartScore® v angličtině; k dispozici bude několik národních verzí. Bližší informace o vývoji národní verze programu HeartScore® Vám poskytne národní kardiologická společnost.

8- Rád bych se dozvěděl bližší podrobnosti o způsobu výpočtu rizika v programu HeartScore®.

Absolutní riziko KVO je definováno jako pravděpodobnost klinické příhody (zde: úmrtí z KV příčin), kterou jistá osoba prodělá v určitém časovém úseku. Předpovídá se na období 10 let.
Tabulka pro stanovení absolutního rizika rozvoje KVO obsahuje tři sloupce:

  • Sloupec vlevo představuje pacientovo riziko v den vyšetření. Ukazuje pacientovo absolutní riziko KV příhody v následujících 10 letech (1).
  • Prostřední sloupec ukazuje relativní riziko. Této tabulky lze použít k tomu, aby se mladším osobám s dosud nízkým celkovým rizikem názorně ukázalo, že jejich riziko je ve srovnání se stejně starými jedinci zbytečně mnohem vyšší. Může přispět k motivaci v rozhodování ohledně zanechání kouření a preference zdravé výživy i vyšší fyzické aktivity, i k označování osob, u kterých bude možná nutno zahájit farmakoterapii.
  • Sloupec vpravo ukazuje riziko v případě, že pacient dosáhne cílů léčby.

Je třeba mít na paměti, že webový program HeartScore® je určen k předpovídání vzniku příhody a představuje zásadní krok od populačních studií (skupin) směrem k jedincům. Proto je třeba pacienta jednoznačně upozornit, že program ukazuje pravděpodobnost toho, že může dojít k úmrtí z kardiovaskulárních příčin.

9- Rád bych program HeartScore® používal, ale trochu mne znepokojuje možnost, že by jeho používání mohlo být na překážku mého postupu při léčbě pacientů.

Webový program HeartScore® nebyl vyvinut proto, aby nahradil lékařům vlastní úsudek, ale spíše aby ho podpořil a doplnil. Webový program HeartScore® není na překážku vlastního postupu při léčbě ani neurčuje stupeň rizika, při němž je nutno zahájit léčbu. To je samozřejmě na Vás jako na lékaři. Podle Evropských doporučení pro prevenci KVO je vhodné léčbu zahájit v případě, že 10leté riziko rozvoje KVO je vyšší než 5 %. U mladších jedinců je nutno použít tabulku relativního rizika. Pacientův věk lze změnit pouhým přepsáním údaje o věku. Léčbu je nutno zahájit, jestliže je 10leté riziko vyšší než 5 %.

10- Kdy bude program HeartScore® aktualizován?

Program HeartScore® byl nabídnut ke schválení všemi 50 členskými společnostmi ESC. Specifické národní verze se budou vyvíjet v úzké spolupráci s národními kardiologickými společnostmi. Další informace o vývoji programu HeartScore® v národní verzi Vám podá příslušná národní kardiologická společnost nebo je zjistíte na adrese: http://www.heartscore.org/default.htm.

11- Nežiji v Evropě a rád bych u svých pacientů program HeartScore® používal. Který model mám používat?

Odhad rizika ve webovém programu vychází z poznatků získaných v rámci projektu SCORE, který obsahuje údaje pouze z Evropy. Jestliže chcete použít tento webový program v zemích, které nejsou členy ESC, činíte tak na základě vlastního úsudku a výhradně na vlastní zodpovědnost.

12- Pro které pacienty je použití programu HeartScore® přínosné?

Program HeartScore® je vyvinut pro účely primární prevence kardiovaskulárních onemocnění a lze jej použít u všech mužů i žen ve věku 40 až 65 let, kteří se dostaví do Vaší ordinace. Webový program HeartScore® lze použít v případě pochybností, zda u konkrétního pacienta existuje vysoké riziko rozvoje KVO nebo zda je nutno u pacienta zkontrolovat jeho rizikový profil a doporučit mu, jak lze tento profil změnit.

13- Rád bych používal program HeartScore® na počítačích, z nichž není přístup na internet. Bylo by možné získat program na CD-ROM?

Samostatnou (PC) verzi programu HeartScore® si lze i stáhnout na adrese: http://www.heartscore.org/default.htm

14- Mám několik nápadů, jak program HeartScore® vylepšit, na koho se mám obrátit?

Máte-li nějaké návrhy, laskavě nás kontaktujte na této adrese.

15- Je možné použít program HeartScore® v sekundární prevenci KVO?

Program HeartScore® je určen výhradně pro primární prevenci. Model SCORE použitý pro zjištění rizikového skóre obsahuje pouze údaje osob bez prokázaného onemocnění. Podle Evropských doporučení pro prevenci KVO u pacientů s prokázaným KVO existuje vysoké celkové riziko další kardiovaskulární příhody.

16- Rád bych používal programu HeartScore® u diabetiků; v programu ale není diabetes jako nezávislý rizikový faktor uveden. Jak mám postupovat u těchto pacientů?

V Evropských doporučeních pro prevenci KVO není stanovení rizika u diabetiků speciálně doporučováno. Vzhledem k hyperglykémii je u nich již automaticky přítomno vysoké riziko a proto je třeba je léčit s maximální intenzitou. Program HeartScore® používá údajů ze studie SCORE a v této studii se definice diabetu ve 12 centrech, které poskytly své údaje, lišila. Skupina autorů studie SCORE se usilovně snaží začlenit diabetes do modelu, ale splnění tohoto úkolu si vyžádá jistý čas.

17- Uvažuji o tom, že bych program HeartScore® začal používat, ale znepokojuje mne skutečnost, že v programu není jako nezávislý rizikový faktor zařazen body mass index.

Přidání BMI (body mass index) do modelu se již několikrát zkoušelo a ukázalo se, že BMI je velmi slabý rizikový faktor rozvoje KVO. Přidání BMI navíc nezvyšuje predikční schopnost programu.

18- Zjistil jsem, že předpovídání rizika pomocí programu HeartScore® se liší od publikovaných tabulek rizika ze studie SCORE.

Při srovnání programu HeartScore® s publikovanými otištěnými tabulkami v Evropských doporučeních pro prevenci si všimnete menších rozdílů. Je tomu tak proto, že byly použity dva odlišné statistické modely. Publikované tabulky používají Weibulův model se specifickými modely pro každé pohlaví. Program HeartScore® používá Coxův model s pohlavím jako rizikovým faktorem. V případě pochybností o použití programu HeartScore® se doporučuje používat publikované tištěné tabulky.

19- Ohledy na pacienta

Webový program HeartScore® nemění nutnost porovnat pacientovy možnosti s jeho aktuálním rizikem. Pokud je pacient v situaci, kdy nemůže v danou dobu zásadním způsobem změnit životosprávu, nebo pokud je u nemocného přítomno několik neovlivnitelných rizikových faktorů, je nutno program použít až po důkladné úvaze.

Je možné, že u některých nemocných by sdělení osobní prognózy mohlo mít nežádoucí důsledky. Je třeba mít na paměti, že ve skutečnosti vychází „pouze“ z pravděpodobných hodnot. Nikdy nelze s jistotou říci, u koho léčba skutečně zabrání rozvoji onemocnění.

20- Jak mohu získat tištěnou verzi nových Evropských doporučení pro prevenci KVO?

Stručný souhrn a úplný text jsou k dispozici jako PDF na webové stránce ESH v oddíle „Doporučení“.

21- V tomto textu se mi nedostalo odpovědí na moje otázky, co mám dělat?

V případě dotazu ohledně programu HeartScore®, který zde nebyl zodpovězen, se laskavě obraťte na nás na této adrese.