In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Časté dotazy

HeartScore Czechia1/Co je HeartScore ®?
2/Co je projekt SCORE?
3/Kdo může používat HeartScore®?
4/Chci používat HeartScore®, ale nemám na počítači Windows
5/ Na které země se HeartScore® vztahuje?
6/ Který model HeartScore® si mám vybrat?
7/Slyšel/a jsem, že budou k dispozici národní verze HeartScore®. Je to tak?
8/ Rád/a bych se dozvěděl/a více o koncepci rizika použité v HeartScore.
9/ Rád/a bych HeartScore® používal/a, ale obávám se, že používání tohoto programu může zasahovat do způsobu, jakým léčím své pacienty.
10/ Kdy bude aplikace HeartScore® aktualizována?
11/ Bydlím mimo Evropu a chtěl/a bych HeartScore® používat se svými pacienty. Který model mám použít?
12/ Kterým typům pacientů by používání HeartScore® prospělo?
13/ Mám několik nápadů, jak HeartScore® vylepšit. Na koho se mám obrátit?
14/ Je možné používat HeartScore® pro sekundární prevenci CVD?
15/ Chci HeartScore® používat u pacientů trpících diabetem; HeartScore® však nezahrnuje diabetes jako samostatný rizikový faktor. Jak mám tyto pacienty zařadit?
16/ Zvažuji použití HeartScore®, ale zneklidňuje mě, že aplikace nezahrnuje index tělesné hmotnosti (BMI) jako samostatný rizikový faktor.
18/ Faktory pacienta
19/ Kde najdu tištěnou verzi nových evropských pokynů pro prevenci CVD?
20/ Jaké jsou důvody pro nové překvalifikování některých evropských zemí na regiony s nízkým rizikem?
21/ V Často kladených otázkách jsem nenašel/nenašla odpověď, co mám dělat?

1/Co je HeartScore ®?
HeartScore® je webová aplikace pro predikci a řízení rizik, jejímž cílem je pomáhat klinickým lékařům při optimalizaci snižování individuálního rizika kardiovaskulárních onemocnění. Webová aplikace HeartScore® je založena na internetové technologii a využívá rizikovou funkci a data z projektu SCORE. Webová aplikace HeartScore® odhaduje riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění na základě věku, pohlaví, kuřáckých návyků, krevního tlaku a krevního cholesterolu nebo poměru celkového a HDL cholesterolu. Zobrazuje absolutní riziko CVD ve sloupcovém grafu a podíl modifikovatelných rizikových faktorů na celkovém riziku v koláčovém grafu. Očekávaný účinek zásahu se vypočítává z rozsáhlých randomizovaných klinických studií hypertenze a hypercholesterolemie. Po konzultaci může lékař vytisknout individuální lékařské doporučení založené na skutečném rizikovém profilu pacienta. V současné době jsou k dispozici evropské (vysoké a nízké) a národní verze. Program je však navržen tak, aby mohl být místními asociacemi pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění přizpůsoben místním podmínkám (národním kalibrovaným tabulkám a překladům). Evropské verze HeartScore® jsou v současné době k dispozici v angličtině a obsahují dva modely:

„Evropské nízké riziko“ pro Andorru, Rakousko, Belgii, Kypr*, Dánsko, Finsko, Francii*, Německo*, Řecko*, Island, Irsko, Izrael, Itálii, Lucembursko, Maltu, Monako, Nizozemsko*, Norsko, Portugalsko, San Marino, Slovinsko, Španělsko*, Švédsko*, Švýcarsko a Spojené království;

„Evropské vysoké riziko“ pro Bosnu a Hercegovinu*, Chorvatsko*, Českou republiku*, Estonsko*, Maďarsko, Litvu, Černou Horu, Maroko, Polsko*, Rumunsko*, Srbsko, Slovensko*, Tunisko a Turecko* a země s velmi vysokým rizikem (HeartScore® může v těchto případech podceňovat riziko): Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bulharsko, Egypt, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Lotyšsko, Severní Makedonie (Bývalá jugoslávská republika Makedonie), Moldavsko, Ruská federace*, Syrská arabská republika, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán. Poznámka: *K dispozici jsou národní verze HeartScore®.

Použitý výpočetní model je založen na projektu SCORE (Conroy R.M., Pyörälä K., a kol.: „Odhad desetiletého rizika fatálních kardiovaskulárních onemocnění v Evropě: projekt SCORE“. European Heart Journal (2003) 24:987-1003) zahrnující více než 200 000 osob. Národní modely budou založeny na kalibraci této funkce podle statistik úmrtnosti v dané zemi. Poznámka: Aktualizované, překalibrované tabulky jsou nyní k dispozici pro Belgii, Německo, Řecko, Nizozemsko, Španělsko, Švédsko a Polsko.

2/Co je projekt SCORE?
Evropská kardiologická společnost zahájila vývoj nového systému odhadu rizik (SCORE) na základě údajů z 12 evropských kohortových studií (N=205 178), které pokrývají široké zeměpisné rozšíření zemí s různými úrovněmi kardiovaskulárních rizik. Data SCORE obsahují více než 3 miliony osobolet pozorování a 7 934 fatálních kardiovaskulárních příhod.

3/Kdo může používat HeartScore®?
Aplikace HeartScore® byla vyvinuta pro použití v klinické praxi a může být používána jak lékaři, tak zdravotními sestrami a dalšími zdravotnickými pracovníky, kteří se podílejí na primární prevenci CVD. HeartScore® lze používat také pro výzkumné účely. Aplikace HeartScore® není určena pro nekvalifikované osoby. Výstupy HeartScore® týkající se absolutního a relativního rizika kardiovaskulárního onemocnění jednotlivce nesmějí být nikdy používány samostatně. Vždy je třeba je konzultovat s lékaři-specialisty. Informace o rizicích by měly být pečlivě přizpůsobeny zdrojům jednotlivých pacientů. Webová aplikace HeartScore® nemá u široké veřejnosti vzbuzovat neopodstatněné obavy z rizika onemocnění, pokud tito lidé nejsou připraveni přistoupit na navrhované změny životního stylu. Cílem je, aby lékař a pacient společně určili snížení rizika, které přinese nejlepší výsledky a které bude přizpůsobeno individuálnímu pacientovi a jeho schopnosti akceptovat změny životního stylu. Internetovou aplikaci HeartScore® lze použít také v případech, kdy existují pochybnosti o tom, zda u určitého pacienta existuje vysoké riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění, nebo když pacient potřebuje přehled svého rizikového profilu a návrhy, jak jej změnit.

4/Chci používat HeartScore®, ale nemám na počítači Windows
Protože se jedná o webovou aplikaci, není její použití vázáno na operační systém Windows. Avšak, přestože se neustále snažíme zajistit návštěvníkům našich webových stránek maximální uživatelský komfort, může se stát, že se naše webové stránky nebudou ve vašem prohlížeči zobrazovat dle očekávání, a to zejména tehdy, pokud používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer.

Naše webové stránky jsou optimalizovány pro nejnovější verze těchto prohlížečů:

  • Chrome (Mac, Windows, iOS a Android);
  • Safari (pouze Mac a iOS, protože verze pro Windows se již nevyvíjí);
  • Firefox (Mac, Windows);
  • Internet Explorer;
  • Opera (Mac, Windows).

Upozorňujeme, že stále máte možnost používat papírové tabulky rizik SCORE. Tabulky rizik SCORE jsou součástí čtvrtých evropských pokynů pro prevenci CVD. Shrnutí pokynů bylo zveřejněno jak v European Heart Journal, tak v European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

5/ Na které země se HeartScore® vztahuje?
Webová aplikace HeartScore® byla vytvořena pro použití evropskými lékaři a lékaři v zemích, kde je ESC zastoupena Národní kardiologickou společností.

6/ Který model HeartScore® si mám vybrat?
U evropské verze HeartScore® si musíte vybrat mezi evropskými tabulkami nízkého a vysokého rizika. U národních verzí, jelikož nejprve musíte zvolit zemi, ve které provádíte svou preventivní činnost, si model ve skutečnosti nevybíráte, s výjimkou případů, kdy je pro tuto zemi k dispozici více modelů.

7/Slyšel/a jsem, že budou k dispozici národní verze HeartScore®. Je to tak?
Webová aplikace HeartScore® je v současné době k dispozici v angličtině pro evropskou verzi a bylo spuštěno několik národních verzí. Podrobnější informace o vývoji HeartScore® ve svojí zemi získáte v národní kardiologické společnosti.

8/ Rád/a bych se dozvěděl/a více o koncepci rizika použité v HeartScore.
Absolutní riziko CVD je definováno jako pravděpodobnost klinické příhody (zde: úmrtí na CVD), ke které může dojít v daném časovém rozmezí. Předpověď v letech je nastavena na 10 let. Tabulka absolutního rizika CVD se skládá ze tří pruhů: Levý pruh je riziko pacienta k datu vyšetření. Ukazuje absolutní riziko kardiovaskulární příhody u pacienta během příštích deseti let (1). Prostřední pruh zobrazuje relativní riziko. Tento graf může mladým lidem s nízkým celkovým rizikem ukázat, že v porovnání s ostatními v jejich věkové skupině mají riziko zbytečně mnohonásobně vyšší. To je může pomoci motivovat k rozhodnutí vyhýbat se kouření, dávat přednost zdravé výživě a cvičit. Rovněž to může upozornit na ty, kteří mohou vyžadovat medikaci. Pravý pruh ukazuje riziko, pokud pacient dosáhne léčebných cílů. Je třeba poznamenat, že webová aplikace HeartScore® predikuje události a představuje významný krok od populačních průzkumů (skupin) směrem k jednotlivcům. Proto je důležité dát pacientovi jasně najevo, že program naznačuje pravděpodobnost, že se něco může stát.

9/ Rád/a bych HeartScore® používal/a, ale obávám se, že používání tohoto programu může zasahovat do způsobu, jakým léčím své pacienty.
Webová aplikace HeartScore® nebyla vyvinuta, aby nahrazovala klinický úsudek lékaře, ale spíše aby jej podporovala a doplňovala. Webová aplikace HeartScore® nezasahuje do toho, jak byste měl/a léčit své pacienty, ani do toho, při jakém riziku zahájíte léčbu. Samozřejmě je to stále vaše lékařské rozhodnutí. Podle evropských pokynů pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění se doporučuje zahájit léčbu, pokud desetileté riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění překročí 5 %. U mladších jedinců by se měla používat tabulka relativních rizik. Věk pacienta změníte jednoduše v rámečku věku. Pokud desetileté riziko překročí 5 %, měla by být zahájena léčba.

10/ Kdy bude aplikace HeartScore® aktualizována?
Aplikace HeartScore® byla nabídnuta k národnímu schválení všem 50 členským zemím ESC. Verze pro jednotlivé země budou vypracovány v úzké spolupráci s národními kardiologickými společnostmi. Další informace o vývoji HeartScore® ve vaší zemi vám poskytne národní kardiologická společnost, případně navštivte stránky: www.heartscore.org

11/ Bydlím mimo Evropu a chtěl/a bych HeartScore® používat se svými pacienty. Který model mám použít?
Odhady rizik ve webové aplikaci vycházejí z projektu SCORE, který zahrnuje pouze údaje z Evropy. Chcete-li používat webový program v zemích mimo členské země ESC, je to na vašem vlastním uvážení a na vaši výhradní odpovědnost.

12/ Kterým typům pacientů by používání HeartScore® prospělo?
Aplikace HeartScore® byla vyvinuta pro primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění a může být používána u všech pacientů od 40 do 65 let, kteří se u vás léčí. Webovou aplikaci HeartScore® lze používat také v případech, kdy existují pochybnosti o tom, zda u určitého pacienta existuje vysoké riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění, nebo když pacient potřebuje přehled svého rizikového profilu a návrhy, jak jej změnit.

13/ Mám několik nápadů, jak HeartScore® vylepšit. Na koho se mám obrátit?
V případě jakýchkoli návrhů nás kontaktujte.

14/ Je možné používat HeartScore® pro sekundární prevenci CVD?
HeartScore® slouží výhradně k primární prevenci. Model SCORE použitý pro hodnocení rizik obsahuje pouze údaje od osob bez prokázaného onemocnění. Jak je však definováno v evropských pokynech pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění, pacienti s prokázaným kardiovaskulárním onemocněním jsou podle definice vystaveni vysokému celkovému riziku dalších kardiovaskulárních příhod.

15/ Chci HeartScore® používat u pacientů trpících diabetem; HeartScore® však nezahrnuje diabetes jako samostatný rizikový faktor. Jak mám tyto pacienty zařadit?
V evropských pokynech pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění se nedoporučuje posuzovat riziko u pacientů s diabetem. Porucha metabolismu sacharidů způsobuje, že jsou obecně vystaveni vysokému riziku, a proto je třeba pečovat o ně s maximální intenzitou. HeartScore® využívá údaje ze studie SCORE a v této studii se definice diabetu v 12 centrech, které poskytly údaje, lišila. Skupina SCORE aktivně hledá způsoby, jak začlenit diabetes do modelu, ale bude chvíli trvat, než bude tento úkol splněn.

16/ Zvažuji použití HeartScore®, ale zneklidňuje mě, že aplikace nezahrnuje index tělesné hmotnosti (BMI) jako samostatný rizikový faktor.
Přidání indexu tělesné hmotnosti (BMI) do modelu bylo několikrát testováno a BMI se ukázalo jako velmi slabý rizikový faktor pro CVD. Přidání BMI rovněž nezlepšuje prediktivní schopnost aplikace.

17/Všiml/a jsem si, že předpovědi rizik v HeartScore® se liší od publikovaných tabulek rizik SCORE.
Pokud porovnáte HeartScore® s publikovanými tabulkami evropských pokynů pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění, všimnete si menších rozdílů. Důvodem je použití dvou různých statistických modelů. Publikované tabulky používají Weibullův model se specifickými modely pro každé pohlaví. HeartScore® používá Coxův model s pohlavím jako rizikovým faktorem. Pokud máte jakékoli pochybnosti o používání HeartScore®, doporučujeme použít publikované papírové tabulky.

18/ Faktory pacienta
Webová aplikace HeartScore® nic nemění na potřebě porovnávat informace pacienta se skutečným rizikovým zatížením. Pokud se pacient nachází v situaci, která v daném okamžiku vylučuje zásadní změny životního stylu, nebo pokud je pacient charakterizován několika neměnnými rizikovými faktory, program by se měl používat pouze po pečlivém zvážení. Některým pacientům se tento způsob prezentace osobní prognózy do budoucna může zdát zdrcující. Je však třeba mít na paměti, že se jedná „pouze“ o určitou pravděpodobnost. Nikdy nevíme, komu se díky léčbě podaří nemoci vyhnout.

19/ Kde najdu tištěnou verzi nových evropských pokynů pro prevenci CVD?
Shrnutí a úplný text jsou k dispozici ve formátu PDF v sekci pokynů na internetových stránkách ESC.

20/ Jaké jsou důvody pro nové překvalifikování některých evropských zemí na regiony s nízkým rizikem?
Úmrtnost na CVD se v mnoha evropských zemích snížila, takže do nízkorizikové kategorie nyní spadá více zemí. Zatímco jakýkoli hraniční bod je určen arbitrárně a lze o něm diskutovat, v těchto pokynech jsou hraniční body založeny na údajích o CVD z roku 2008 a údajích o úmrtnosti na cukrovku u osob ve věku 45–74 let (220/100 000 u mužů a 160/100 000 u žen). To definuje 21 zemí a označuje bod, kdy existuje značný rozdíl před 22. zemí (Česká republika). Tento seznam je založen na údajích z evropských zemí, které jsou členy ESC. Několik evropských zemí však není členy ESC, protože nemají národní kardiologickou společnost, nebo z důvodu velikosti. Společná pracovní skupina navíc považovala za rozumné zabývat se také zeměmi z oblasti Středomoří, které jsou členy ESC, přestože podle terminologie Světové zdravotnické organizace se nejedná o země vyloženě „evropské“.

Země s vysokým rizikem: Některé evropské země vykazují více než dvojnásobnou míru rizika úmrtnosti na CVD než 220/100 000 u mužů, což definuje země s nízkým rizikem. Poměr rizikovosti u mužů a žen je nižší než v zemích s nízkým rizikem, což naznačuje, že i pro ženy je to zde velký problém. I tabulky pro vysoké riziko mohou v těchto zemích podceňovat riziko. Země s rizikem úmrtnosti na CVD > 500/100 000 u mužů a > 250/100 000 u žen jsou uvedeny na obrázku 3. Všechny zbývající země jsou vysoce rizikové.

21/ V Často kladených otázkách jsem nenašel/nenašla odpověď, co mám dělat?
V případě jakýchkoli otázek ohledně aplikace HeartScore® nás kontaktujte