In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Oświadczenie

HeartScore PolandPrawa autorskie

 • Prawa autorskie programu sieciowego HeartScore® i jego zawartość są własnością wyłącznie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego(ESC) - © ESC 2007. Wszystkie prawa są zastrzeżone.
 • Materiały chronione prawami autorskimi ESC nie mogą być reprodukowane w całości bądź częściowo przez osoby, organizacje lub korporacje inne niż ESC, jego oddziały i stowarzyszenia bez wyrażonej wcześniej pisemnej zgody ESC.

Warunki użycia

 • HeartScore® jest programem przygotowanym do oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i ma na celu wsparcie klinicystów w optymalizowaniu redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjenta. Program w swoich zamierzeniach stworzony został do użytku wyłącznie przez pracowników służby zdrowia, lecz nie przez ogół społeczeństwa. Żadna informacja zawarta w programie nie może być opacznie zrozumiana bądź użyta przez osobę jako zamiennik porady lub leczenia przez lekarza.
 • Celem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego nie jest prowadzenie poradnictwa lekarskiego w zakresie diagnozy lub leczenia, lecz raczej dostarczenie lekarzom narzędzi do oceny ryzyka do wyłonienia pacjentów z wysokim całkowitym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. ESC nie ponosi żadnej odpowiedzialności przed użytkownikami bądź jakimikolwiek osobami za decyzje lub działania podjęte i przeprowadzone w oparciu o informacje zawarte i dostarczone przez program sieciowy HeartScore®, jak również za żadne przypadkowe, pośrednie, szczególne lub wynikające szkody.
 • HeartScore® i opublikowane wcześniej diagramy zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w prewencji chorób układu krążenia wykazują drobne różnice, co jest spowodowane użyciem dwóch różnych modeli statystycznych. Opublikowane diagramy stworzone zostały przy użyciu regresji Weibul’a z określonymi zróżnicowanymi modelami dla obu płci. Program HeartScore® powstał przy użyciu analizy metodą regresji Cox’a z użyciem faktora płciowego jako czynnika ryzyka. Jeśli Państwo mają jakiekolwiek wątpliwości co do użycia programu HeartScore®, zalecane jest wówczas używanie opublikowanych wcześniej diagramów.

Ochrona danych osobowych

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne zobowiązuje się chronić prywatności użytkowników programu HeartScore. Poniższe informacje wyrażają stanowisko ESC w kwestii ochrony danych użytkowników programu:

 • Zobowiązujemy się nie przekazywać żadnej informacji dostarczonej przez Panią/Pana osobom trzecim oraz nie nawiązywać kontaktu z Panią/Panem o ile Pani/Pan nie poprosi o kontakt.
 • Z informacji, które zostaną wprowadzone przez Panią/Pana podczas wizyty na stronie programu, zgromadzone zostaną tylko następujące: Pani/Pana identyfikator(login) oraz hasło dostępu do serwisu internetowego ESC, z którego uzyska Pani/Pan dostęp do programu HeartScore, data, godzina, medyczne dane Pani/Pana pacjenta oraz typ przeglądarki użytej do przeglądania naszej strony. Na Pani/Pana prośbę wszystkie dane medyczne mogą zostać usunięte.
 • W ramach ustawodawstwa Europejskiego oraz Francuskiego wszelkie dane prywatne i osobowe są szyfrowane oraz gromadzone na stronie ESC. Dane te są dostępne tylko dla lekarza prowadzącego danego pacjenta oraz dla ściśle określonej grupy personelu ESC.
 • Lekarz zobowiązany jest poinformować pacjenta, że jego dane medyczne będą szyfrowane i po zabezpieczeniu gromadzone na stronie ESC, oraz uzyskać zgodę pacjenta przed rozpoczęciem działań.
 • Program HeartScore jako część strony internetowej ESC jest umieszczony w chronionym środowisku. Do działań ESC należy ochrona wprowadzanych przez Panią/Pana informacji poprzez użycie protokołu Secure Sockets Layer (SSL) szyfrującego przesyłaną informację, dostosowując się w ten sposób do rekomendacji CNIL.
 • Bardzo ważną kwestią jest ochrona Pani/Pana hasła i komputera przed dostępem osób nieupoważnionych, dlatego prosimy o wylogowanie zawsze po zakończeniu korzystania z programu.

Oświadczenie to zostało sporządzone zgodnie z francuskim kodeksem prawnym pod jurysdykcją sądu w Grasse, Francja.

Pani/Pana rejestracja w programie sieciowym HeartScore® jest uznawana za przyjęcie przez Panią/Pana warunków tego oświadczenia.