In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Često postavljana pitanja

HeartScore Croatian 1. Šta je HeartScore ® ?
 2. Što je SCORE Projekat?
 3. Ko može koristiti HeartScore®?
 4. Htio bih da koristim HeartScore®, ali nemam Windows u mom kompjutoru
 5. Na koje se zemlje HeartScore® odnosi?
 6. Koji model u HeartScore® treba da izaberem?
 7. Čuo sam da će na raspolaganju biti i nacionalne verzije HeartScore® , da li je to točno?
 8. Htio bih saznati više o konceptu rizika koji je korišten u HeartScore.
 9. Volio bih koristiti HeartScore®, ali se brinem da uporaba programa može ometati način na koji ja liječim moje pacijente.
 10. Kada će HeartScore® biti ažuriran?
 11. Živim izvan Europe i želim da koristim HeartScore® za svoje pacijente. Koji model koristiti?
 12. Koji tipovi pacijenata bi imali koristi od upotrebe HeartScore®?
 13. > Htio bih koristiti HeartScore® na kompjutorima koji nemaju pristup Internetu. Je li moguće dobiti CD-Rom ovog programa?
 14. Imam neke ideje o tome kako poboljšati HeartScore®, koga trebam kontaktirati?
 15. Je li moguće koristiti HeartScore® za sekundarnu prevenciju KVB?
 16. Želim koristiti HeartScore® za pacijente koji boluju od diabetesa; međutim, HeartScore® ne uključuje diabetes kao nezavisni faktor rizika. Kako da prilagodim ove pacijente?
 17. Razmišljam o upotrebi HeartScore® ali me brine činjenica da program ne uključuje body mass index kao nezavisni faktor rizika.
 18. Zapazio sam da se predviđanje rizika u HeartScore® razlikuje od objavljenih SCORE tabela rizika.
 19. Razmatranja pacijenata
 20. Kako mogu dobiti tiskanu verziju novih Europskih vodiča za prevenciju KVB?
 21. FAQ nisu dali odgovor na moja pitanja, što uraditi?

 

 

1/ Šta je HeartScore ®?

HeartScore® je web-based program za procjenu rizika i menadžment koji ima za cilj pružanje podrške ljekarima u poboljšanju pojedinačne redukcije kardiovaskularnog rizika. HeartScore® web-based program se zasniva na internet tehnologiji i koristi funkcije i podatke o riziku iz SCORE projekta.

HeartScore® web-based program procjenjuje rizik od kardiovaskularne smrti na osnovi dobi, spola, pušačkih navika, krvnog tlaka i nivoa kolesterola u krvi ili odnosa ukupni kolesterol/HDL. Pokazuje apsolutan rizik u bar-tabelama i doprinos promijenjivih faktora totalnom riziku rizika u "pie" tabelama. Očekivani efekat djelovanja izračunat je iz velikih randomiziranih kliničkih ispitivanja hipertenzije i hiperkolesterolemije. Na kraju konsultacije, liječnik može tiskati zdravstvene savjete za pojedince zasnovane na njihovom trenutnom profilu rizika. U ovom momentu su na raspolaganju samo europska (Visok i Nizak rizik) i nacionalne verzije. Međutim program je dizajniran tako kako bi omogućio prilagođavanje lokalnim uvjetima (nacionalna kalibracija i prevod) sa Nacionalnim udruženjima kardiologa.

European HeartScore® verzija je trenutno na raspolaganju na engleskom jeziku i uključuje četiri modela: "Europski nizak rizik"  za Belgiju, Francusku, Grčku, Italiju, Luksemburg, Španiju, Švajcarsku i Portugal i "Europski visok rizik" za sve ostale evropske zemlje. Model računanja je zasnovan na SCORE projektu (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.:"Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project". European Heart Journal (2003) 24:987-1003) koji uključuje više od 200.000 osoba. Nacionalni modeli će se zasnivati na kalibrisanju ove fukcije prema statistici nacionalnog mortaliteta.

2/ Šta je SCORE Projekat?

Evropsko udruženje kardiologa (ESC) pokrenulo je razvoj novog sistema za procjenu rizika (SCORE) koristeći podatke 12 evropskih kohortnih studija (N=205,178) pokrivajući veliko geografsko područje zemalja koje su na različitim nivoima kardiovaskularnog rizika. SCORE podaci sadrže više od 3-miliona-osoba-godina opservaciju i 7934 fatalne kardiovaskularne posljedice.

3/ Ko može koristiti HeartScore®?

HeartScore® je razvijen za korištenje u kliničkoj praksi i mogu ga koristiti liječnici, kao i sestre  i drugi zdravstveni profesionalci uključeni u primarnu prevenciju KVB. HeartScore® se takođe može koristiti za potrebe istraživanja. HeartScore® nije namijenjen za korištenje osobama koje nemaju kliničko predznanje. Poruka koju prenosi HeartScore® u vezi sa apsolutnim rizikom pojedinca nikad ne treba biti izdvojena i uvijek je trebaju prenositi profesionalni zdravstveni djelatnici.

Informacija o riziku treba biti pažljivo prilagođena porijeklu pojedinih pacijenata. HeartScore® web-based program nema za namjeru da nametne nepotrebno znanje o riziku velikoj grupi ljudi ukoliko oni nisu spremni da se suoče sa predloženim promjenama stila života. Ideja je da doktor i pacijent zajedno odluče koji će vid smanjenja rizika dati najbolje rezultate, a koje će biti prilagođeno pojedinačnom pacijentu i njegovoj/njenoj sposobnosti da se suoči sa ovim promjenama stila života. HeartScore® web-based program se takođe može koristiti u slučajevima gdje postoji sumnja kao npr. da li je osoba pod visokim rizikom za razvoj kardiovaskularnog oboljenja ili pacijent zahtijeva pregled njegovog profila rizika i prijedloge kako se on može promijeniti. 

4/ Htio bih da koristim HeartScore®, ali nemam Windows u mom kompjuteru

Ne zahtijeva se upotreba Windows kao operativnog sistema u HeartScore® web-based programu.
Međutim, molimo vas da zabilježite da je HeartScore® web-based program optimiziran za Internet Explorer 6.0 web browser pod Windows XP operativnim sistemom.
Ukoliko ne možete koristiti HeartScore® web-based program sa drugačijeg web browsera i/ili operativnog sistema, molimo vas da nas kontaktirate. Molimo vas da takođe zabilježite da još uvijek imate mogućnost da koristite štampane SCORE tabele rizika. SCORE tabele rizika su dio Četvrtih zajedničkih evropskih vodiča za prevenciju KVB. Sažetak vodiča je objavljen u European Heart Journal i u European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

5/ Na koje se zemlje HeartScore® odnosi?

HeartScore® web-based program je napravljen za upotrebu evropskim kliničarima i ljekarima u zemljama gdje ESC predstavlja Nacionalno udruženje kardiologa.

6/ Koji model u HeartScore® treba da izaberem?

Za European HeartScore® verziju, morate izabrati između europskih tabela niskog i visokog rizika.

7/ Čuo sam da će na raspolaganju biti i nacionalne verzije HeartScore® , da li je to tačno?

HeartScore® web-based program je trenutno na raspolaganju samo na engleskom jeziku za e uropsku verziju i različite nacionalne verzije koje su promovirane.

Molimo vas da kontaktirate Nacionalna kardiološka udruženja da saznate više o razvoju HeartScore® u vašoj zemlji.

8/ Htio bih da saznam više o konceptu rizika koji je korišten u HeartScore.

Apsolutni rizik od KVB definiše se kao vjerovatnoća kliničkog događaja (ovdje: smrti od KVB) koja se dešava pojedincu u datom vremenskom okviru. Predviđanje u godinama je postavljeno na 10 godina.
Tabela apsolutnog rizika za KVB se sastoji iz tri "bar-a":

 • Lijevi "hand bar" je rizik pacijenta na datum pregleda. On pokazuje apsolutni rizik pacijenta od KVB u periodu od narednih 10 godina (1).
 • Srednji "bar" pokazuje relativni  rizik. Tablice mogu biti upotrebljene da pokažu mladim ljudima mali totalni rizik, odnos prema drugima u njihovoj dobnoj skupini,  njihov rizik može biti mnogo vremena veći. Ovo može pomoći u motivaciji odluka o prekidu pušenja, zdravoj ishrani i vježbanju, isto tako da upozore one koji mogu postati kandidati za lijekove.
 • Desni "hand bar" pokazuje rizik ukoliko pacijent postigne ciljeve liječenja.

Treba se napomenuti da se u HeartScore® web-based programu radi o predviđanju događaja i predstavlja veliki iskorak od istraživanja na nivou populacije (grupa) ka onima koja su okrenuta ka pojedincu. Zbog toga je važno da pacijentu bude jasno da program ukazuje na vjerovatnoću da će se nešto desiti.

9/ Volio bih da koristim HeartScore®, ali se brinem da upotreba programa može ometati način na koji ja liječim moje pacijente.

HeartScore® web-based program nije napravljen da bi zamijenio kliničko rasuđivanje ljekara, nego da ga podrži i dopuni. HeartScore® web-based program se ne miješa u to kako treba da liječite svog pacijenta, ili na kojem nivou rizika treba da započnete sa liječenjem. To je, naravno, još uvijek izbor vas kao ljekara. Prema Evropskim vodičima za prevenciju KVB, preporučuje se da liječenje treba započeti ukoliko 10-godišnji rizik od kardiovaskularnih bolesti prelazi preko 5%. Kod mlađih osoba, starosna dob se treba projektovati na 60 godina. Jednostavno prekucavanje u odjeljku za dob može zamijeniti dob pacijenta. Ukoliko 10-godišnji rizik prelazi preko 5 %, treba se započeti sa liječenjem. 

10/ Kada će HeartScore® biti ažuriran?

HeartScore® je bio ponuđen za odobir na nacionalnom nivou u svih 50 udruženja članova ESC. Verzije specifične za zemlju će se razviti u bliskoj saradnji sa nacionalnim udruženjima kardiologa. Kontaktirajte vaša Nacionalna kardiološka udruženja za više informacija o razvoju HeartScore® za vašu zemlju ili posjetite: http://www.heartscore.org/default.htm

11/ Živim izvan Evrope i želim da koristim HeartScore® za svoje pacijente. Koji model da koristim?

Procjene rizika u web-based programu zasnovane su na SCORE-projektu koji uključuje podatke samo iz Evrope. Ukoliko želite koristiti web-based program u zemljama koje nisu zemlje članice ESC, to je na vašu vlastitu odluku i odgovornost.

12/ Koji tipovi pacijenata bi imali koristi od upotrebe HeartScore®?

HeartScore® je razvijen za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti i može se koristiti za sve muške i ženske pacijente između 40 i 65 godina koje viđate u svojoj klinici. HeartScore® web-based program se može koristiti u slučajevima u kojima postoji sumnja da li pacijent ima visok rizik za razvoj kardiovaskularne bolesti, ili pacijent zahtijeva pregled svog profila rizika i prijedloge za njegovu promjenu.

13/ Htio bih da koristim HeartScore® na kompjuterima koji nemaju pristup Internetu. Da li je moguće dobiti CD-Rom ovog programa?

PC verzija HeartScore može biti skinuta sa http://www.heartscore.org/default.htm

14/ Imam neke ideje o tome kako poboljšati HeartScore®, koga treba da kontaktiram?

Ukoliko imate neke sugestije, molimo vas kontaktirajte nas here.

15/ Da li je moguće koristiti HeartScore® za sekundarnu prevenciju KVB?

HeartScore® je posvećen samo primarnoj prevenciji. SCORE model korišten za rezultat rizika sadrži samo podatke ljudi bez ustanovljenog oboljenja. Međutim, kao što je definisano u Evropskom vodiču za prevenciju KVB, pacijenti sa ustanovljenim KVB su po definiciji pod visokim ukupnim rizikom za daljnje kardiovaskularne posljedice.

16/ Želim da koristim HeartScore® za pacijente koji boluju od diabetesa; međutim, HeartScore® ne uključuje diabetes kao nezavisni faktor rizika. Kako da prilagodim ove pacijente?

U Evropskim vodičima za prevenciju KVB, nije preporučeno da se procjenjuje rizik kod pacijenata sa diabetesom. Oni su, zbog svog nedostatka za kontrolu glukoze, na visokom riziku i treba ih tretirati maksimalnim intenzitetom. HeartScore® koristi podatke iz SCORE studije i u ovoj studiji definicija diabetesa je varirala u 12 centara koji su obezbjeđivali podatke. SCORE grupa traži puteve kojima bi se diabetes ugradio u model, ali trebaće još dosta vremena dok se ovaj zadatak ispuni. 

17/ Razmišljam o upotrebi HeartScore® ali me brine činjenica da program ne uključuje body mass index kao nezavisni faktor rizika.

Uključivanje body mass indexa (BMI) u model je testirano nekoliko puta i dokazano je da je BMI veoma slab faktor rizika za KVB. Takođe, uključivanje BMI ne poboljšava sposobnost programa za predviđanje.

18/ Zapazio sam da se predviđanje rizika u HeartScore® razlikuje od objavljenih SCORE tabela rizika.

Ukoliko uporedite HeartScore® sa objavljenim tabelama Evropskih vodiča za prevenciju KVB zapazićete manje razlike. Ovo se desilo zbog korištenja dva različita statistička modela. Objavljene tabele koriste Weibul-model sa specifičnim modelima za svaki pol. HeartScore® program koristi Cox-model sa polom kao faktorom rizika. Ukoliko imate bilo kakve sumnje u vezi sa korištenjem HeartScore®, preporučljivo je da koristite objavljene štampane tabele.

19/ Razmatranja pacijenata

HeartScore® web-based program ne mijenja potrebu da se porede pacijentova sredstva sa stvarnim opterećenjem od rizika. Ukoliko je pacijent u situaciji koja u određenom vremenskom trenutku isključuje velike promjene stila života, ili ako je pacijent karakterisan sa nekoliko ne-modifikabilnih faktora rizika, program se treba koristiti samo nakon pažljivog razmatranja.

Za neke pacijente, ovaj način predstavljanja lične prognoze za budućnost može se činiti poraznim. Treba se zapamtiti da je to u stvari "samo" zasnovano na vjerovatnoći. Mi nikad ne znamo ko zapravo izbjegava bolest zbog tretmana.

20/  Kako mogu dobiti štampanu verziju novih Evropskih vodiča za prevenciju KVB?

Sažetak i cjelokupni tekst su na raspolaganju u PDF formatu na dijelu za vodiče na ESC web site.

21/ FAQ nisu dali odgovor na moja pitanja, šta da uradim?

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi HeartScore® programa koja nisu obrađena u FAQ, molimo vas / kontaktirajte nas here.