HeartScore Spain: Condicions

 

  • Les taules s’haurien d’utilitzar  conjuntament amb el coneixement i el judici clínic del metge o la metgessa i en el context de les condicions locals.
  • Com qualsevol sistema d’estimació del risc, aquest tendirà a ser sobreestimat en els països on les taxes de  mortalitat cardiovascular estiguin disminuint i infraestimat allà on les taxes siguin ascendents.
  • A qualsevol edat, el risc és inferior en les dones que en els  homes. Nogensmenys, en darrer terme moren més dones que homes de malalties cardiovasculars. Si mireu amb atenció les taules veureu que senzillament el risc en les dones està retardat uns 10 anys

Noteu que el risc cardiovascular pot ser més alt que el calculat a les taules:

  • En les persones obeses i sedentàries, especialment les que tenen obesitat abdominal.
  • En les persones amb forta història familiar de malaltia cardiovascular prematura.
  • En les persones socioeconòmicament desfavorides.
  • En els diabètics el risc pot ser 5 vegades superior en les dones i fins a 3 vegades superior en els homes, comparant amb les persones que no són diabètiques.
  • En les persones amb colesterol HDL baix, o amb triglicèrids alts.
  • En les persones asimptomàtiques amb evidència preclínica d’ateroesclerosi (per ex. amb un índex turmell-braç disminuït o per imatge d’ecografia carotídia o tomografia computada).

Contacte

Si teniu alguna pregunta, si us plau contacteu amb nosaltres

Bookmark and Share