HeartScore Bosnia & Herzegovina: Disclaimer

Copyright

Copyright za HeartScore® web-based program i njegov sadržaj posjeduje samo Evropsko udruženje kardiologa (ESC) - © ESC 2007. Sva prava zadržana.

ESC copyright materijali ne mogu se reprodukovati u cjelosti niti djelimično od strane pojedinaca, organizacija ili korporacija izuzev ESC, njegovih partnera, odjeljenja i jedinica bez prethodnog pismenog odobrenja od strane ESC.

Uslovi korištenja

 • HeartScore® je program za procjenu rizika i menadžment koji ima za cilj pružanje podrške ljekarima u poboljšanju pojedinačnog smanjenja kardiovaskularnog rizika. Namijenjen je za upotrebu samo od strane profesionalnih zdravstvenih radnika, a ne za opštu populaciju. Bilo koja informacija koja je ovdje sadržana ne bi trebala biti shvaćena ili korištena od strane bilo koje osobe kao zamjena za dobijanje medicinskog savjeta ili liječenja od strane ljekara.
 • ESC ne obezbjeđuje profesionalnu medicinsku procjenu, savjet, dijagnozu, liječenje ili odobrenje, ali obezbjeđuje ljekare koji procjenom rizika bolje identifikuju pacijente sa visokim ukupnim rizikom za razvoj kardiovaskularne bolesti. Niti u jednom slučaju ESC neće biti odgovoran korisniku ili bilo kome drugom za bilo koju donesenu odluku ili preduzetu mjeru koja se oslanjala na informacije sadržane u ili dobijene putem HeartScore® web-based programa, niti za slučajnu, indirektnu, posebnu ili posljedičnu štetu.
 • HeartScore® i objavljene tabele Evropskih vodiča u prevenciji KVB pokazuju manje razlike. Ovo se desilo zbog korištenja dva različita statistička modela. Objavljene tabele koriste Weibul-model sa specifičnim modelima za svaki spol. HeartScore® program koristi Cox-model sa spolom kao faktorom rizika. Ukoliko imate bilo kakve sumnje u vezi sa korištenjem HeartScore®, preporučljivo je da koristite objavljene štampane tabele.

Tajnost izvještaja

ESC je posvećeno zaštiti tajnosti korisnika HeartScore i usvojilo je ovaj tajni iskaz da upravlja našim ponašanjem i dokumentuje našu obavezu na tajnost:

 • Ukoliko nam vi izrično i potvrdno obezbijedite informacije, nećemo tu informaciju iznijeti bilo kojoj drugoj strani. Nećemo vas kontaktirati, izuzev ukoliko vi zahtijevate da vas kontaktiramo.
 • Od informacija koje saznamo o vama prilikom posjete ovom sajtu, pohranjujemo samo slijedeće: vaše login detalje za ESC Online Servise iz kojih pristupate HeartScore web-based programu, datum i vrijeme, medicinske podatke vaših pacijenata, i browser korišten u pristupu našem sajtu. Na zahtjev, svi medicinski podaci mogu biti izbrisani.
 • U okvirnom radu francuskih i engleskih legislacija, svi lični i podaci kojima se imenuje su šifrovani i pohranjeni na ESC serveru. Njima ne može pristupiti bilo ko drugi izuzev vašeg ljekara i određenog osoblja ESC.
 • Dužnost je ljekara da osigura da su njeni/njegovi pacijenti svjesni da će njihovi medicinski podaci biti šifrovani i sigurno pohranjeni na ESC serveru i da traže njihovo odobrenje prije postupka.
 • HeartScore je dio ESC Web Site i kao takav, dio je zaštićene sredine. ESC radi na zaštiti sigurnosti vaših informacija tokom transmisije koristeći Secure Sockets Layer (SSL) software, koji šifruje informacije koje unesete, tako radeći po CNIL preporukama.
 • Važno je da se zaštitite od neovlaštenog pristupa vašem password-u i kompjuteru. Uvijek se "sign off " nakon korištenja zajedničkog kompjutera.
  Ovo odricanje prava će biti regulisano i analizovano u saglasnosti sa francuskim pravom pod nadležnošću suda Grasse, Francuska.

Registracija sa HeartScore® web-based programom pokazuje da prihvatate uslove gore navedene u ovom odricanju prava.

Bookmark and Share